Predbežné výsledky doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre

Dovoľujem si Vás informovať o predbežných výsledkoch doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za FAPZ a FZKI, ktoré sa konali dňa 20.11.2023 online v systéme UIS.

V zmysle čl. 17 Zásad volieb do AS SPU v Nitre "Každý člen AO má právo podať námietky a sťažnosti voči priebehu a výsledkom volieb v príslušnej časti AO, v ktorej má člen AO volebné právo. Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi CUVK najneskôr do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov volieb." V nadväznosti na citované môžete zasielať námietky a sťažnosti do utorka 29.11.2023 vrátane.

doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD., predseda CUVK SPU v Nitre

Prílohy:

Ísť späť