Prednášky v rámci Nitrianskych univerzitných dní

Názov prednášky: Autonómna mobilná robotika v poľnohospodárstve
Čas konania: 2. mája 2022 o 16.00 h
Hlavné témy prednášky:
- aktuálne trendy v poľnohospodárstve,
- digitalizácia a jej prínosy,
- prínos autonómnej techniky.


Krátke predstavenie prednášajúceho: doc. Ing. Vladimír Cviklovič, PhD. sa odborne špecializuje na výskum a vývoj v oblasti riadiacich systémov. Zameriava sa na riadenie v autonómnej mobilnej robotike čo sa pretavilo do realizácie riadiaceho systému autonómneho mobilného robota SaMoRob. Pôsobí vo funkcii docenta v ÚEAIF na TF v SPU v Nitre. Pri prednáškovej, no najmä výskumnej činnosti využíva svoje praktické skúsenosti nadobudnuté prácou v súkromnom sektore. Svoj inovatívny potenciál ako pôvodca pretavil do takmer dvadsiatich predmetov priemyselného vlastníctva.
Prenos: MS Teams

 

Názov prednášky: Umelá inteligencia
Čas konania: 2. mája 2022 o 17:00
Hlavné témy:
- strojové učenie a umelá inteligencia,
- algoritmy strojového učenia a umelej inteligencie,
- prínos aplikácii strojového učenia a umelej inteligencie.


Krátke predstavenie prednášajúceho: Ing. Lukáš Vacho, PhD. pôsobí ako odborný asistent v Ústave elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky. Okrem pedagogickej činnosti sa vo výskumno-vývojových aktivitách venuje strojovému učeniu a umelej inteligencii a robotike.
Prenos: MS Teams

 
Názov prednášky: Číslicové spracovanie obrazu v mobilnej robotike
Čas konania: 3. mája 2022 o 16.00 h
Hlavné témy prednášky:
- získanie obrazovej informácie a predspracovanie,
- metódy spracovania obrazu, ich výber a aplikácia,
- možnosti a limity využitia spracovania obrazu v mobilnej robotike a v praxi.


Krátke predstavenie prednášajúceho: Ing. Ladislav Tóth, PhD. sa zameriava na algoritmy spracovania obrazu, interpretáciu obrazových údajov, počítačové videnie, automatizáciu a elektroniku autonómnych mobilných robotov. Je odborným asistentom na Ústave elektrotechniky, automatizácie, informatiky a fyziky SPU v Nitre. Osobné znalosti a pracovné skúsenosti z oblasti riadiacich systémov, algoritmizácie, programovania, konštrukcie atypických štruktúr a prototypov využíva hlavne pri vývoji autonómnych systémov aj pre prax.
Prenos: MS Teams

 
Názov prednášky: Reverzné inžinierstvo a spôsoby 3D digitalizácie v praxi
Čas konania: 3. mája 2022 o 17.00 h
Hlavné témy prednášky:
- metódy reverzného inžinierstva používané v praxi,
- 3D digitalizácia objektov prostredníctvom optických 3D skenerov,
- spôsoby spracovania výstupu z 3D digitalizácie,
- ukážka príkladov spracovania 3D digitalizovaných objektov v praxi.


Krátke predstavenie prednášajúceho: Ing. Patrik Kósa, PhD. sa aktívne venuje konštrukcii a automatizácii strojov v praxi. Okrem uvedenej oblasti sa venuje aj využitiu aditívnych technológií, využitiu spôsobov reverzného inžinierstva v praxi a programovaniu PLC systémov. Svoje skúsenosti získal dlhodobou spoluprácou s praxou a svoje znalosti potvrdil na viacerých zahraničných konferenciách, kde získal opakovane prvé miesta za najlepšie konštrukčné riešenia a nápady. V súčasnosti pôsobí vo funkcii odborného asistenta na Ústave konštruovania a strojárskych technológií, TF SPU v Nitre.
Prenos: MS Teams

 

Názov prednášky: Technológie 3D tlače
Čas konania: 4. mája 2022 o 16.00 h
Hlavné témy:
- technológie 3D tlače,
- aktuálne dostupné riešenia,
- prehľad najčastejšie používaných materiálov.


Krátke predstavenie prednášajúceho: Ing. Juraj Baláži, PhD. sa zameriava technológiou 3D tlače z plastových a kompozitných materiálov, skenovania objektov v priestore a tvorbe prvkov virtuálnej reality. Pôsobí vo funkcií odborného asistenta v ÚKST na TF SPU v Nitre.
Prenos: MS Teams 

Názov prednášky: Aspekty fotovoltaiky v energetike
Čas konania: 4. mája 2022 o 17.00 h
Hlavné témy:
- vplyvy externých faktorov na výkon fotovoltaického systému,
- typy zapojenia fotovoltaických systémov a návratnosť ich inštalácie,
- zaujímavosti z oblasti fotovoltaiky.


Krátke predstavenie prednášajúceho: Ing. Matúš Bilčík, PhD. sa špecializuje na výskum v oblasti fotovoltaických systémov v medzinárodnom kontexte. Konkrétne sa zaoberá vplyvom externých faktorov na výkon fotovoltaických systémov. Pôsobí vo funkcii odborného asistenta v ÚEAIF na TF v SPU v Nitre. Svoje výsledky prezentoval na niekoľkých medzinárodných vedeckých konferenciách.
Prenos: MS Teams

 

PLAGÁT

Ísť späť