Vyhlásenie volieb do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022-2026

Akademický senát SPU v Nitre na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 22. 04. 2022 prijal nasledovné uznesenie:

AS SPU v Nitre vyhlasuje riadne voľby do AS SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 – 2026 pre zamestnaneckú a študentskú časť akademických obcí fakúlt a celouniverzitných a rektorátnych pracovísk na deň 12. 10. 2022. V prípade opakovania volieb do AS SPU v Nitre sa nové voľby budú konať dňa 25. 10. 2022.

Presné miesto a spôsob konania volieb do AS SPU a ostatné organizačné pokyny oznámi predseda AS SPU v Nitre akademickej obci najneskôr do 30. 09. 2022 v Časovom harmonograme pre voľby do AS SPU v Nitre konané dňa 12. 10. 2022.

doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., v.r.
predsedníčka AS SPU v Nitre

 

Vyhlásenie doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022-2026

Ísť späť