Výzva Výskumnej agentúry v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP

Výskumná agentúra dáva do pozornosti výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávaniam, strednými školami a súkromným sektorom.

Výzvu vyhlásila Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP  a zdrojom financovania projektov je Finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a štátny rozpočet Slovenskej republiky. Ide o poslednú výzvu vyhlásenú Výskumnou agentúrou v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP financovanú z Grantov EHP a Nórska v programovom období 2014-2021.

Oprávnenými žiadateľmi sú vysoké a stredné školy na Slovensku, pričom žiadateľ musí mať najmenej jedného partnera z donorských krajín (Island, Lichtenštajnsko alebo Nórsko). Oprávnené sú všetky regióny SR!

Donorskí programoví partneri (DPP) ako aj Výskumná agentúra (správca programu) sú nápomocní slovenským organizáciám pri hľadaní projektových partnerov z donorských krajín. DPP pre oblasť vzdelávania sú:  Nórske riaditeľstvo pre vysokoškolské vzdelávanie a zručnosti/HK-dir (Nórsko) (do 30. 6. 2021 známa ako Nórska agentúra pre medzinárodnú spoluprácu a zvyšovanie kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní/DIKU), Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného vzdelávania (AIBA, Lichtenštajnsko) alebo Innovation Norway (IN, Norway). V prípade záujmu o projektového partnera kontaktujte HK-dir e-mailom na adrese: eeanorwagrants@hkdir.no, alebo správcu programu na adrese: norskegranty@vyskumnaagentura.sk.

Medzi oprávnených partnerov patria aj súkromné podniky, nemôžu však získať finančný príspevok z programu.

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a donorskými štátmi s využitím medzinárodnej mobility ako nástroja na zlepšenie všeobecnej kvality vzdelávania na Slovensku hlavne v ťažiskových oblastiach Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Minimálna výška poskytnutého grantu je 5000 eur a maximálna výška 200 000 eur, alokácia na výzvu je 1 058 824 EUR. Grant pokryje do 100% oprávnených výdavkov projektu a spolufinancovanie sa nevyžaduje.

Upozorňujeme, že dátum uzatvorenia výzvy je 30. jún 2022.

Ak chcete podať kvalitný projekt, je najvyšší čas začať projekt spracovávať. Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Viac informácií je dostupných na webovej stránke správcu programu.

V prípade nejasností a otázok sa môžete obrátiť e-mailom na adresu: norskegranty@vyskumnaagentura.sk.

Ísť späť