Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 28.04.2022 (štvrtok) od 13.00 h prezenčne v Kongresovom centre ŠD A. Bernoláka.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 28. 01. 2022 a 30. 03. 2022
  4. Prerokovanie a schvaľovanie Rozdelenia dotácie zo štátneho rozpočtu na SPU v Nitre na rok 2022
  5. Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu výnosov a nákladov SPU v Nitre na rok 2022
  6. Prerokovanie a schvaľovanie Systemizácie pracovných miest FBP SPU v Nitre
  7. Informácia rektorky SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. o aktuálnom dianí na SPU v Nitre
  8. Rôzne
  9. Záver

Ísť späť