Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 25. 5. 2022 (streda) od 13.00 h prezenčne v posluchárni CH.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 28.04.2022
  4. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o hospodárení SPU v Nitre za rok 2021
  5. Prerokovanie a schvaľovanie Výročnej správy o činnosti SPU v Nitre za rok 2021
  6. Informácia rektorky SPU v Nitre, doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. o aktuálnom dianí na SPU v Nitre
  7. Rôzne
  8. Záver

Ísť späť