Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre

Zasadnutie Akademického senátu SPU v Nitre sa uskutoční dňa 23. 6. 2022 (štvrtok) od 13.00 h prezenčne v kongresovej sále Výskumného centra AgroBioTech.

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba skrutátorov, overovateľov zápisnice a volebnej komisie pre tajné voľby
  3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 25. 05. 2022
  4. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 2 k Štatútu SPU v Nitre
  5. Prerokovanie a schvaľovanie Poriadku poplatkov SPU v Nitre
  6. Prerokovanie a schvaľovanie Zásad volieb do Správnej rady SPU v Nitre
  7. Prerokovanie a schvaľovanie Dodatku č. 1 K Zásadám volieb do AS SPU v Nitre
  8. Tajná voľba podpredsedu AS SPU v Nitre za študentskú časť AS SPU v Nitre
  9. Rôzne
  10. Záver

Ísť späť