Zasadnutie Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

V zasadacej miestnosti Rektorátu SPU (Tr. A. Hlinku 2, prízemie) sa 6. decembra 2023 o 10.00 h uskutoční zasadnutie Správnej rady SPU.

Program:

1. Otvorenie

2. Vyhodnotenie merateľných ukazovateľov Dlhodobého zámeru SPU v Nitre vo väzbe na rozpočet jednotlivých fakúlt:

  • Fakulta biotechnológie a potravinárstva
  • Fakulta ekonomiky a manažmentu
  • Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

3. Rôzne

Ísť späť