Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie

 

Dovoľujem si Vás informovať o predbežných výsledkoch doplňujúcich volieb do AS SPU v Nitre za FAPZ a FZKI, ktoré sa konali dňa 20.11.2023 online v systéme UIS. V zmysle čl. 17 Zásad volieb do AS SPU v Nitre "Každý člen AO má právo podať námietky a sťažnosti voči priebehu a výsledkom volieb v príslušnej časti AO, v ktorej má člen AO volebné právo. Námietky sa podávajú v listinnej podobe predsedovi CUVK najneskôr do troch pracovných dní od zverejnenia výsledkov volieb." V nadväznosti na citované môžete zasielať námietky a sťažnosti do utorka 29.11.2023 vrátane.

doc. Ing. Ľuboš Vozár, PhD., predseda CUVK SPU v Nitre

Prílohy:


Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022-2026

AS SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 28. 01. 2022 prijal nasledovné uznesenie:
 
AS SPU v Nitre vyhlasuje voľby kandidáta na rektora SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022-2026 na deň 30. 03. 2022. V prípade nezvolenia sa nová voľba kandidáta na rektora SPU v Nitre uskutoční dňa 27. 04. 2022.
 
doc. Ing. Jana Lendelová, PhD., v.r.
predsedníčka AS SPU v Nitre

Navrhovanie kandidátov bude prebiehať v termíne od 28. 02. 2022 (pondelok) od 07:30 h do 09. 03. 2022 (streda) do 15:30 h elektronicky v UIS v module e-Agenda. Každému členovi AO SPU v Nitre príde do jeho univerzitnej mailovej schránky informačný mail s priamym odkazom na aplikáciu „Portál voliča“ v UIS, v ktorej má volič možnosť vyhľadať a následne potvrdiť navrhovaného kandidáta na rektora SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022-2026. Potvrdenie navrhnutého kandidáta je proces nevratný!
Návrhové kolo je verejné.
Návrhy na kandidátov na rektora SPU v Nitre predkladajú členovia AO SPU v Nitre a členovia Správnej rady SPU v Nitre. Člen AO SPU v Nitre a člen Správnej rady SPU v Nitre môže navrhnúť najviac jedného (číslom 1) kandidáta.

Ďalší postup je uvedený v dokumente „Organizačné zabezpečenie volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022-2026".

Vyhlásenie volieb kandidáta na rektora SPU v Nitre na funkčné obdobie 2022-2026