Aký je postup pred a po ukončení mobility?


1. Pred návratom domov:
Pred koncom mobility SPU zašle formou e-mailu účastníkom mobility hodnotiaci dotazník, tí ho vyplnia a rovnako e-mailom odošlú späť na adresu KZVaMP SPU.
Účastník mobility podá online záverečnú správu z mobility v systéme Mobility Tool.
Prijímajúca inštitúcia vydá Certifikát potvrdzujúci skutočnú dĺžku realizácie pobytu. V prípade mobility pracovníka potvrdí krátku správu účastníka z pobytu. V prípade mobility študentov vydá aj výpis výsledkov štúdia/hodnotenie práce doktoranda v súlade s princípmi ECTS (na základe podpísanej medziinštitucionálnej dohody a Learning agreement).


2. Po návrate domov:
Vysielajúca univerzita prinesené výsledky uzná ako súčasť štúdia na domácej univerzite a potvrdenie o tom odošle prijímajúcej univerzite. Vysielajúca univerzita zorganizuje prezentáciu účastníka mobility zameranú na šírenie výsledkov mobility a propagáciu programu Erasmus +.