POČAS MOBILITY

V prípade akýchkoľvek problémov počas mobility Erasmus+ kontaktujte KZVaMP, inštitucionálneho koordinátora programu Erasmus+, alebo fakultného koordinátora

1. S otázkami, ktoré sa týkajú štúdia (zmeny predmetov, počet kreditov a i.) sa obracajte priamo na Vášho fakultného koordinátora

2. Zmeny predmetov uvedených v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement) v časti PRED MOBILITOU je potrebné vpísať do Zmluvy o štúdiu v časti POČAS MOBILITY a podpísané študentom a zahraničnou univerzitou zaslať emailom kontaktnej osobe programu ERASMUS+ na SPU do 30 dní od nástupu na študijný pobyt. Zmluvu o štúdiu podpisuje študent, fakultný koordinátor vysielajúcej univerzity tj. SPU a koordinátor pre prichádzajúcich zahraničných študentov na hosťujúcej univerzite.

3. V prípade, že máte záujem o predĺženie mobility, tak je potrebné minimálne jeden mesiac pred koncom mobility (podľa Erasmus+ zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium) podať ŽIADOSŤ o predĺženie mobility, kde uvediete dôvod, prečo máte záujem predĺžiť si mobilitu a žiadosť adresujete KZVaMP. Následne obdržíte emailom rozhodnutie s vyjadrením, či je Vaše predĺženie mobility schválené. 

Vyjadrenia môžu byť nasledovné:

a. predĺženie mobility Erasmus+ schválené s priznaním finančnej podpory na celý čas predĺženia

b. predĺženie mobility Erasmus+ schválené bez priznania finančnej podpory

c. zamietnutie žiadosti