POČAS MOBILITY

V prípade akýchkoľvek problémov počas mobility Erasmus+ kontaktujte KZVaMP, inštitucionálneho koordinátora programu Erasmus+, alebo fakultného koordinátora.

1. S otázkami, ktoré sa týkajú štúdia (zmeny predmetov, počet kreditov a i.) sa obracajte priamo na Vášho fakultného koordinátora.

2. Zmeny predmetov uvedených v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement) v časti PRED MOBILITOU je potrebné vpísať do Zmluvy o štúdiu v časti POČAS MOBILITY a podpísané študentom a zahraničnou univerzitou zaslať emailom kontaktnej osobe programu ERASMUS+ na SPU do 30 dní od nástupu na študijný pobyt. Po potvrdení fakultným a inštitucionálnym koordinátorom je zmluva zasielaná späť na zahraničnú univerzitu.

3. V prípade, že máte záujem o predĺženie mobility, tak je potrebné minimálne jeden mesiac pred koncom mobility (podľa Erasmus+ zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium) podať ŽIADOSŤ o predĺženie mobility, kde uvediete dôvod, prečo máte záujem predĺžiť si mobilitu a žiadosť adresujete KZVaMP. Do 15 dní obdržíte emailom rozhodnutie s vyjadrením, či je Vaše predĺženie mobility schválené. 

Vyjadrenia môžu byť nasledovné:

a. predĺženie mobility Erasmus+ schválené s priznaním finančnej podpory na celý čas predĺženia

b. predĺženie mobility Erasmus+ schválené bez priznania finančnej podpory

c. zamietnutie žiadosti