POČAS MOBILITY

  • Akékoľvek zmeny voči schválenej ERASMUS dohode o pracovnom programe stáže, ktoré študent zistí po príchode do podniku, musí študent v spolupráci s podnikom zdokumentovať do jedného mesiaca po nástupe do podniku a zapísať ich do na to určenej časti dohody/learning agreementu a zabezpečiť odsúhlasenie (podpis) všetkými tromi zmluvnými stranami.
  • Ak sa študent/absolvent rozhodne predčasne vrátiť alebo skrátiť svoj pobyt, ihneď o tom písomne informuje KZVaMVP. V prípade skrátenia dĺžky trvania pobytu je študent/absolvent povinný vrátiť čiastku z grantu, ktorá zodpovedá nerealizovaným dňom mobility. V prípade nesplnenia základných podmienok existuje aj možnosť, že študent bude musieť vrátiť celý grant.
  • Ak má študent/absolvent problémy, ktoré nezvláda samostatne, ihneď o tom informuje administrátora KZVaMVP.