Aký je postup počas realizácie mobility?


1. Orientačný týždeň:
Po nástupe na mobilitu sa účastník mobility zúčastní orientačného týždňa na prijímajúcej univerzite, kde je oboznámený s chodom univerzitného života, s možnosťami využívania univerzitných jedální, športovísk, počítačových učební a knižníc. Prichádzajúci účastníci sú zapájaní do aktivít študentského života, ktorého súčasťou sú spoločenské stretnutia, výlety a pod. (na SPU prostredníctvom ESN, na partnerskej univerzite prostredníctvom iných študentských organizácií).

2. Pobyt na prijímajúcej inštitúcii:
Počas mobility je účastník mobility monitorovaný určenou kontaktnou osobou na prijímajúcej univerzite. Za akademickú časť mobility zodpovedá fakultný koordinátor (študijný plán študenta, resp. pracovná náplň pobytu akademického pracovníka, ako aj monitorovanie jeho realizácie a vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov). Za administratívnu časť mobility zodpovedá Kancelária zahraničných vzťahov (formality spojené napr. s ubytovaním, prechodným pobytom, prijatie a registrácia na prijímajúcej univerzite a pod.).

3. Zmeny oproti plánovanej náplni mobility:
V prípade akýchkoľvek problémov počas mobility Erasmus+ kontaktuje účastník mobility KZVaMVP, inštitucionálneho koordinátora programu Erasmus+, alebo fakultného koordinátora. S otázkami, ktoré sa týkajú štúdia (zmeny predmetov, počet kreditov a i.) sa obracia priamo na fakultného koordinátora.
Zmeny predmetov uvedených v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement) v časti PRED MOBILITOU je potrebné vpísať do Zmluvy o štúdiu v časti POČAS MOBILITY a podpísané študentom a zahraničnou univerzitou zaslať emailom kontaktnej osobe programu ERASMUS+ na SPU do 30 dní od nástupu na študijný pobyt. Po potvrdení fakultným a inštitucionálnym koordinátorom je zmluva zasielaná späť na zahraničnú univerzitu.

4. Predĺženie mobility:
V prípade, že má účastník mobility záujem o predĺženie mobility, tak je potrebné minimálne jeden mesiac pred koncom mobility (podľa Erasmus+ zmluvy o poskytnutí finančnej podpory na štúdium) podať ŽIADOSŤ o predĺženie mobility, kde uvediete dôvod, prečo má záujem predĺžiť si mobilitu a žiadosť adresujete KZVaMVP. Do 15 dní obdrží emailom rozhodnutie s vyjadrením, či je jeho predĺženie mobility schválené.

5. Prezentácia výsledkov mobility:
Počas mobility zrealizuje účastník na prijímajúcej univerzite prezentáciu zameranú na priebežné výsledky mobility, prezentáciu svojej vysielajúcej univerzity a krajiny a na propagáciu programu Erasmus + a jeho mobilitných možností.

6. Monitoring priebehu mobility:
Prijímajúca univerzita zorganizuje monitorovacie stretnutie za účelom získania spätnej väzby od účastníka mobility, navrhnú sa riešenia prípadných problémov. Počas celého pobytu prebieha komunikácia s účastníkom mobility formou elektronickej korešpondencie (Kancelária zahraničných vzťahov, resp. určená kontaktná osoba).