Prehľad politík: Systémová zmena pri prechode na obehové hospodárstvo na národnej a regionálnej úrovni

Október 2019

 
V obehovom hospodárstve sa maximalizuje efektívnosť využívania zdrojov a minimalizuje sa produkcia odpadu s cieľom dosiahnuť udržateľnejšiu ekonomiku. Úspešný prechod na obehové hospodárstvo musí mať komplexnú podporu vlád (Loiseau et al. 2016; Geissdorfer et al. 2017). Na dosiahnutie systémového a holistického prístupu je preto potrebné vyvinúť úsilie na rôznych úrovniach, a to miestnej, regionálnej i národnej (Geng et al. 2012; Su et al. 2012; ES 2015; Ghisellini et al. 2016). Podpora tohto prechodu z makroúrovne sa týka zmien politiky na národnej a regionálnej úrovni.
Súčasná situácia týkajúca sa obehového hospodárstva z hľadiska národných a vybraných regionálnych stratégií vo Fínsku, Francúzsku, Grécku, Rumunsku, na Slovensku a v Španielsku je uvedená v tabuľke 1. Dôležitosť prechodu na obehové hospodárstvo bola uznaná vo väčšine študovaných politík a stratégií na regionálnej i národnej úrovni. Viaceré stratégie obehového hospodárstva už boli prijaté, zatiaľ čo iné sú v procese schvaľovania.
 
Obehové hospodárstvo v politikách na národnej úrovni
 
Vývoj politík týkajúcich sa obehového hospodárstva závisí od situácie v každej partnerskej krajine a líši sa na národnej a regionálnej úrovni (obrázok 1). Vo všetkých krajinách okrem Grécka je obehové hospodárstvo zahrnuté do príslušných vnútroštátnych politík na národnej úrovni. Vo Fínsku je Cestovná mapa pre obehové hospodárstvo platná už od roku 2016 a bola aktualizovaná v roku 2019. Program odpadového hospodárstva na Slovensku už zahŕňa aj problematiku obehového hospodárstva. Podobne aj vo Francúzsku je obehové hospodárstvo zahrnuté v zákone o prechode na energiu pre zelený rast. Prijatie osobitného zákona o obehovom hospodárstve sa očakáva v roku 2019. V Grécku a Španielsku sa v roku 2020 očakáva prijatie osobitnej stratégie obehového hospodárstva. V Rumunsku sa prvý návrh národnej stratégie predpokladá v roku 2019.
 
Tabuľka 1: Súčasná situácia obehového hospodárstva na národnej a regionálnej úrovni  v partnerských regiónoch v rámci projektu BIOREGIO (stav k septembru 2019)
 
Poznámka: problematika obehového hospodárstva v SR je na národnej úrovni obsiahnutá v Programe odpadového hospodárstva 2019 – 2030 a na regionálnej úrovni v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016 – 2022. 
 
Obrázok 1: Stav politík obehového hospodárstva na národnej úrovni v partnerských krajinách (stav k septembru 2019)
 
Osobitné stratégie pre obehové hospodárstvo v partnerských regiónoch
 
Vo všetkých partnerských regiónoch, s výnimkou regiónu Stredného Macedónska v Grécku, je obehové hospodárstvo zahrnuté v relevantných strategických dokumentoch. Stratégia regionálneho obehového hospodárstva vo fínskom regióne Päijät-Häme bola definovaná v cestovnej mape už v roku 2017 a bola aktualizovaná v roku 2018. Na Slovensku bola problematika obehového hospodárstva nedávno zahrnutá do Akčného plánu pre Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja na roky 2019 – 2021. Vo Francúzsku, v regióne Pays de la Loire a v Španielsku, v regióne Castilla-La Mancha, sa očakáva, schválenie regionálnych stratégií v rokoch 2019 a 2020. V rumunskom regióne Sud Muntenia prebieha aktualizácia regionálnych stratégií. V Grécku sa regionálne plány budú riadiť usmerneniami národnej stratégie. Vo všetkých krajinách prebieha aktívna komunikácia medzi národnou a regionálnou úrovňou (pracovné skupiny, vytváranie sietí, mäkké opatrenia atď.).
 
Systémová zmena si vyžaduje pochopenie rôznych možností a rozvoj komplexného prístupu k obehovému hospodárstvu. Toto sú kľúčové faktory pri podpore obehového hospodárstva, aby sa stalo neoddeliteľnou súčasťou vnútroštátnych a regionálnych politík. Skúsenosti ukázali, že konkrétne kroky a podpora z rôznych úrovní politiky sú v procese transformácie zásadné. Medziregionálna spolupráca, výmena osvedčených postupov a prepojenia medzi verejným a súkromným sektorom môžu podporiť integráciu obehového hospodárstva v členských štátoch
 
Prehľad politík je výsledkom prebiehajúceho projektu Interreg Europe BIOREGIO, v rámci ktorého sa politiky obehového hospodárstva a biohospodárstva rozvíjajú transferom príkladov dobrej praxe. Viac informácií o projekte nájdete na: www.interregeurope.eu/bioregio
 
Tento prehľad politík vychádza z plagátu prezentovaného na podujatí Európske dni pre udržateľné obehové hospodárstvo, ktoré sa konalo v Helsinkách vo Fínsku v dňoch 30. 9. - 1. 10. 2019.
 
Pôvodný prehľad politík v anglickom jazyku je dostupný na:
 
Tento text vyjadruje postoj k problematike z pohľadu projektu BIOREGIO; orgány programu Interreg Europe nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.
 
 
Zoznam literatúry
 
EC, 2015. European Commission, Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, COM/2015/0614, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0614
Geissdoerfer, M., Savaget, P., Bocken, N. M. & Hultink, E. J., 2017. The Circular Economy – A new sustainability paradigm?. Journal of Cleaner Production, 143, pp. 757-768.
 
Geng, Y., Fu, J., Sarkis, J., Xue, B., 2012. Towards a national circular economy indicator system in China: an evaluation and critical analysis. Journal of Cleaner Production 23, pp. 216-224. doi:10.1016/j.jclepro.2011.07.005.
 
Ghisellini, P., Cialani, C. & Ulgiati, S., 2016. A review on circular economy: The expected transition to a balanced interplay of environmental and economic systems. Journal of Cleaner Production, 114, pp. 11-32. doi:10.1016/j.jclepro.2015.09.007.
 
Loiseau, E., Saikku, L., Antikainen, R., Droste, N., Hansjürgens, B., Pitkänen, K., Leskinen, P., Kuikman, P. & Thomsen, M., 2016. Green Economy and related concepts: An overview. Journal of Cleaner Production, 139, pp. 361-271. doi:10.1016/j.jclepro.2016.08.024.
 
Su, B., Heshmati, A., Geng, Y., 2013. A Review of the Circular Economy in China: Moving from Rhetoric to Implementation. Journal of Cleaner Production 42, pp. 215-227. doi: 10.1016/j.jclepro.2012.11.020.