Prehľad politík: Cirkulárna bioekonomika v Európe

September 2018

 

Cirkulárna ekonomika umožňuje udržateľnosť

V zmysle ekonomických modelov je udržateľnosť definovaná ako dosiahnutie súčasných potrieb bez priameho alebo nepriameho ohrozenia potrieb budúcich generácií, čo je úzko spojené s cirkulárnou ekonomikou (CE). CE sa odlišuje od "neudržateľného" tradičného lineárneho hospodárstva zavedením modelu cyklického toku. CE predstavuje systémový posun, ktorý vytvára dlhodobú odolnosť, vytvára obchodné a ekonomické príležitosti a poskytuje ekologické a spoločenské výhody (Ellen MacArthur Foundation 2017). CE podporuje ekologické využívanie zdrojov a myšlienku nových obchodných modelov. Podľa definície Európskej komisie (2015) je cieľom CE umožniť maximalizáciu efektívnosti využívania zdrojov a minimalizáciu produkcie odpadov, čo na jednej strane prospieva životnému prostrediu a súčasne rieši aj výrobné náklady.
 
Výhody cirkulárnej ekonomiky v číslach
Očakáva sa, že prechod na systém CE v sektoroch potravinárstva, dopravy a v zastavaných územiach povedie k zníženiu emisií skleníkových plynov o 48% do roku 2030 a o 83% do roku 2050 v porovnaní s ich úrovňami z roku 2012. Čisté ročné zisky podnikov EÚ-27 vyplývajúce z implementácie opatrení týkajúcich sa efektívneho využívania zdrojov a cirkulárnej ekonomiky (akými sú napr. predchádzanie vzniku odpadov, zhodnocovanie materiálov, zmena postupov verejného obstarávania a prepracovanie výrobkov) sa odhadujú v rozmedzí od 245 do 604 miliárd EUR, čo priemerne predstavuje 3 až 8% ročného obratu (Európska environmentálna agentúra 2016).
 
Politický rámec cirkulárnej ekonomiky v EÚ
V kontexte EÚ bol pojem ”cirkulárna ekonomika” prezentovaný v roku 2011 prostredníctvom hlavnej iniciatívy v rámci stratégie Európa 2020, ktorá sa týka sa zdrojovo efektívnej Európy. Iniciatíva uviedla, že existuje potreba stratégie, na základe ktorej by sa EÚ stala "cirkulárnou ekonomikou". V roku 2015 Európska komisia zverejnila balík pre CE bola navrhnutá séria opatrení vedúcich k CE. V pláne sa stanovuje, že členské štáty by mali pomáhať podnikom spolupracovať pri čo najlepšom využívaní odpadov a vedľajších produktov (napr. využívaním priemyselnej symbiózy) s cieľom podporiť efektívnu výrobu.
 
Smerom k zavádzaniu cirkulárnej bioekonomiky
 
”Bioekonomiku" možno definovať ako hospodárstvo, v ktorom sú materiály, chemické látky a energia vyvíjané a odvodené z obnoviteľných biologických zdrojov. V bioekonomickej stratégii (Európska komisia 2012) je bioekonomika definovaná ako hospodárstvo, ktoré sa opiera o obnoviteľné biologické zdroje (napríklad plodiny, lesy a zvieratá) a ich premenu na potraviny, krmivá, výrobky, materiály a energiu. Bioekonomika zahŕňa poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, potravinársku výrobu a výrobu celulózy a papiera, ako aj niektoré odvetvia chemického priemyslu, biotechnológií a energetiky.
Bioekonomika zasahuje do mnohých politických oblastí. Mala by preto prechádzať horizontálnymi politikami a mala by byť braná do úvahy na viacerých úrovniach. Spájanie bioekonomiky a cirkulárnej ekonomiky by mohlo viesť k silným synergiám. Realizované politiky majú vychádzať z identifikovaných osvedčených postupov s cieľom vytvoriť bioekonomiku, ktorá využíva biologické zdroje založené cyklickým spôsobom tvoriac tak myšlienku biologickej cirkulárnej ekonomiky.
 
Aktualizácia Stratégie EÚ pre bioekonomiku
Stratégia EÚ pre bioekonomiku z roku 2012 bude aktualizovaná počas tohto roka. Vzhľadom na nedávny vývoj polítík bola aktualizácia stratégie potrebná na zabezpečenie lepšieho zamerania a zosúladenia s politickými prioritami EÚ a budúcimi výzvami. Aktualizácia posilní udržateľnú cirkulárnu bioekonomiku v Európe (Európska komisia 2017).
Vzhľadom k charakteru projektu BIOREGIO je posilnenie cirkularity a udržateľnosti bioekonomiky kľúčovým aspektom očakávanej aktualizácie. Význam pochopenia vplyvu bioekonomiky na prírodné zdroje a ekosystémové služby by mal mať najvyššiu prioritu, zatiaľ čo na lepšie pochopenie bioekonomiky je potrebný hlbší prieskum vzťahov medzi biosférou a hospodárskou činnosťou. Jednou z dôležitých výziev je prehĺbenie vzdelania a poznatkov, ktoré majú smerovať k tomu, aby bola bioekonomika úspešná vo všetkých odvetviach, najmä v poľnohospodárstve, v agropotravinárskom hodnotovom reťazci a v bioenergetike. Preto je dôležité identifikovať aktivity s pridanou hodnotou, ktoré podporujú investície do výroby, výskumu, spracovania, maloobchodu a marketingu (Európska komisia 2018).
 
Príklady dobrej praxe v cirkulárnej bioekonomike
Európska komisia (2015) uvádza, že národné, regionálne a miestne orgány zohrávajú kľúčovú úlohu pri umožnení prechodu na cirkulárnu ekonomiku. Na dosiahnutie holistického prístupu v cirkulárnej ekonomike sa následne vyžaduje úsilie na rôznych úrovniach.
Projekt BIOREGIO identifikuje a podporuje cirkulárnu bioekonomiku v šiestich európskych regiónoch. Prenosné a opakovateľné príklady dobrej praxe v oblasti cirkulárnej bioekonomiky zahŕňajú modely spolupráce, ako napr. ekosystémy a siete, a najlepšie dostupné technologické riešenia sa zdieľajú a uplatňujú v iných regiónoch EÚ. Príklady dobrej praxe v zmysle projektu BIOREGIO sú k dispozícii na adrese:
 
V rámci projektu BIOREGIO bola vypracovaná štúdia o cirkulárnej bioekonomike vo vybraných národných a regionálnych stratégiách EÚ. Výsledky a závery boli prezentované na konferencii ”Waste Management 2018” v Seville, v Španielsku v dňoch 17.-19.9.2018. Článok v elektronickej verzii bude k dispozícii v novembri 2018

 

Pôvodný prehľad politík v anglickom jazyku je dostupný na: https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=1289

Tento text vyjadruje postoj k problematike z pohľadu projektu BIOREGIO; orgány programu Interreg Europe nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií, ktoré sú v ňom obsiahnuté.

 

Zoznam literatúry

Ellen MacArthur Foundation, 2017. Circular Economy Overview.

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/concept

European Commission, 2012. Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe.COM(2012) 60 final.

http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/official-strategy_en.pdf

European Commission, 2015. Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy. COM(2015) 614 final. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF

European Commission, 2017. Review of the 2012 European Bioeconomy Strategy. https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/review_of_2012_eu_bes.pdf#view=fit&pagemode=none

European Commission, 2018. Feedback from: BIOREGIO project consortium on the EU 2012 Bioeconomy Strategy, http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-975361/feedback/F10485_en

European Environment Agency, 2016. Circular economy in Europe: Developing the knowledge base. EEA Report, No 2/2016. doi:10.2800/51444. https://www.eea.europa.eu/publications/circular-economy-in-europe