Správa o nástrojoch na prepojenie výsledkov výskumu a investorov v oblasti biologických materiálov

December 2018

Projekt BIOREGIO (2017 – 2021), financovaný v rámci programu Interreg Europe, sa zameriava na podporu cirkulárnej bioekonomiky prostredníctvom prenosu odborných znalostí o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Projekt sa zameriava na regionálne finančné nástroje zo šiestich krajín EÚ: Fínska, Španielska, Grécka, Slovenska, Rumunska a Francúzska a združuje zainteresované strany, ktoré podporujú rozvoj modelov cirkulárnej bioekonomiky založených na biologických zdrojoch, zlepšujú efektívnosť zdrojov a znižujú vplyv biologického odpadu na životné prostredie.

Medzi regiónmi, ktoré sú do projektu zapojené, existujú značné rozdiely týkajúce sa spôsobu prideľovania regionálnych prostriedkov politikám a účasti miestnych zainteresovaných strán (úradov, priemyselných odvetví, verejnosti) na manažmente biologických materiálov.
Jedným z očakávaných výstupov projektu je príprava akčných plánov na zlepšenie politických nástrojov, ktoré sa zameriavajú na podporu cirkulárnej bioekonomiky v partnerských regiónoch.
Výskum a inovácie zohrávajú zásadnú úlohu pri vývoji nových technológií na valorizáciu biologického odpadu. V tejto správe partneri projektu preskúmali nástroje, ktoré sa v súčasnosti používajú partnerských regiónoch, a majú potenciál uľahčiť prenos výsledkov výskumu na priemyselných partnerov pôsobiacich v oblasti biologického odpadu a biologických materiálov.
Správa je súčasťou výmeny skúseností a osvedčených postupov a je inšpiráciou pri príprave akčných plánov na zlepšenie politických nástrojov v tejto oblasti.
 
Slovenská republika je v správe zastúpená dvomi príkladmi. Prvým príkladom z národnej úrovne je Operačný program Kvalita životného prostredia. Jedným z projektov, ktorý bol financovaný z OP Životné prostredie (predchodca OPKŽP v predchádzajúcom programovom období) je aj veľmi úspešný projekt Separovaný zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných odpadov, ktorý realizuje Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi. Projekt rieši odpadové hospodárstvom v obciach unifikovaným spôsobom a opiera sa o princípy cirkulárnej bioekonomiky. Zároveň predstavuje aj príklad dobrej praxe zverejnený v databáze programu Interreg Europe.
 
Príkladom z regionálnej úrovne je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  NSK (PHSR NSK). PHSR NSK je súčasťou kom­plexu strategických a programových dokumentov Slovenskej republiky, vypra­covávaných na úrovni štátu a na úrovni krajov respektíve regiónov pre vyu­žitie európskych štrukturálnych a investičných fondov. Je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorého kraj zabezpečuje regionálny rozvoj. Jeho súčasťou je aj Program na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER NSK. LEADER NSK poskytuje finančné prostriedky na realizáciu malých projektov zameraných aj na podporu cirkulárnej ekonomiky vo vidieckych oblastiach. Je inovatívnym a úspešným nástrojom, ktorý odráža miestne potreby prostredníctvom princípu "zdola nahor" a predstavuje tiež príklad dobrej praxe v zmysle programu Interreg Europe.
 
Kompletnú Správu o nástrojoch na prepojenie výsledkov výskumu a investorov oblasti biologických materiálov v angličtine nájdete na nasledujúcich odkazoch: