Poskytovanie informácií

SPU v Nitre je v zmysle § 2 zákona NR SR č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám právnickou osobou povinnou sprístupňovať informácie podľa cit. zák. a právnickou osobou povinnou zverejňovať určené informácie.
Základné informácie o spôsobe realizácie uvedeného zákona na SPU v Nitre rieši Smernica rektora SPU č. 22/2013 vydaná na realizáciu zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií. Miestom pre podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií o SPU je Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou, Rektorát SPU, pavilón E.

Kontakt:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kancelária komunikácie a práce s verejnosťou
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: 037/641 5533, 5538
e-mail: verejnost@uniag.sk