Postdoktorandské výskumné pracovné miesta

Rektorka SPU v Nitre s cieľom podporiť mladých pracovníkov vo výskume a vývoji po ukončení tretieho stupňa vysokoškolského štúdia v súlade s výskumnými projektmi a výskumným zameraním na jednotlivých súčastiach SPU vytvára postdoktorandské výskumné pracovné miesta, aj pre významných odborníkov zo zahraničia. Rektorka SPU vydala Smernicu pre vytvorenie výskumných – postdoktorandských pracovných miest na SPU v Nitre, ktorá je rozpracovaním odporúčaní Európskej charty pre výskumných pracovníkov, týkajúcej sa stanovenia transparentných pravidiel pre nábor a ustanovenie výskumných pracovníkov s postdoktorandským statusom.

Na začiatku procesu obsadzovania pracovných miest postdoktorandov rektorka SPU vyhlasuje univerzitnú výzvu na podávanie návrhov na vytvorenie takéhoto pracovného miesta na príslušnej súčasti univerzity. Na vytvorené pracovné miesta rektorka SPU vyhlasuje výzvu, ktorá je verejná a zohľadňuje Kódex správania pre nábor výskumných pracovníkov. Pri výberovom konaní na obsadenie postdoktorandského pracovného miesta sa zohľadňujú najmä predpoklady uchádzača k vedeckej a ďalšej tvorivej činnosti, jeho predchádzajúce výsledky v oblasti vedy, výskumu, vývoja alebo umenia. Aktuálne výberové konania na obsadenie výskumných postdoktorandských pracovných miest sa zverejňujú v slovenskom jazyku na stránkach univerzity v priečinku Výberové konania a v anglickom jazyku na stránke Európskej komisie EURAXESS

Aktuálne postdoktorandské výzvy

Aktuálne postdoktorandské výzvy zverejnené na EURAXESS

Univerzitná výzva na podávanie návrhov na vytvorenie postdoktorandských miest


Hodnotenie postdoktoranda