PRED MOBILITOU


Výber študentov na Erasmus+ zahraničné mobility - štúdium
 
Postup pri výbere študentov
 
1. Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov na SPU (ďalej „KZV a MP“) zverejní na webovom sídle SPU v sekcii Medzinárodná spolupráca – Erasmus+ mobilita štúdium:
 
•  výzvu na podávanie prihlášok a to najneskôr do konca januára príslušného kalendárneho roku. Samotné výberové konanie sa uskutočňuje do konca februára príslušného kalendárneho roku;
•  zoznam partnerských inštitúcií, s ktorými má SPU uzatvorené bilaterálne zmluvy pre mobility – štúdium 
•  základné kritériá výberu uchádzačov o mobilitu
spôsob podania prihlášky vrátane požadovaných príloh
termín uzávierky podávania prihlášok.
 
2. Študent SPU si hľadá prijímajúcu inštitúciu sám podľa svojho študijného zamerania.
 
3. Výber prijímajúcej inštitúcie konzultuje s fakultným koordinátorom Erasmus+, ktorý posúdi vhodnosť inštitúcie pre študijný pobyt.
 
4. Študent podá prihlášku on-line cez portál www.studyabroad.sk do termínu uzávierky.
 
5. Vytlačenú prihlášku spolu s prílohami študent doručí do KZV a MP do termínu uzávierky. KZV a MP nebude akceptovať nekompletné prihlášky.
 
Výberové konanie na mobilitu – štúdium
 
1. Výberové konanie prebieha na príslušných fakultách SPUTermín a miesto výberového konania na príslušných fakultách oznámia koordinátori ERASMUS+ príslušných fakúlt kancelárii zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov, ktorá zverejní túto informáciu na webovej stránke SPU a informuje prihlásených študentov emailom.
 
2. Komisia zriadená pre výber uchádzačov o mobilitu – štúdium na príslušnej fakulte:
 
•   uskutoční výber uchádzačov podľa stanovených kritérií
•   stanoví poradie vybraných uchádzačov o mobilitu – štúdium, na základe bodového hodnotenia kritérií. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodne hlas predsedu komisie
•   zašle zápis o výsledku výberového konania na fakulte podpísaný všetkými členmi komisie a s uvedením bodového hodnotenia a poradia vybraných uchádzačov o mobilitu do KZV a MP najneskôr do 7 dní od termínu ukončenia výberového konania na fakulte.
V prípade neschválenia uchádzača na realizáciu mobility musí zápis obsahovať dôvod neschválenia.
 
3.Komisia pre mobilitu študentov na štúdium na SPU stanoví konečné poradie uchádzačov o mobilitu na základe zaslaného zápisu o výsledku výberového konania na príslušnej fakulte a zverejní výsledky výberového konania na webovom sídle SPU. Zašle vyrozumenie o výsledku výberového konania uchádzačom do 7 dní od ukončenia výberového konania na univerzitnej úrovni. 
 
Aplikačný proces Erasmus+
1. V prípade, ak študent uspel vo výberovom konaní, tak si pripraví dokumenty vyžadované hosťujúcou univerzitou.
Pre všetkých študentov je povinné vyplniť ZMLUVU O ŠTÚDIU (pre Českú republiku), resp. LEARNING AGREEMENT (pre ostatné krajiny zapojené do programu).
 
Univerzity väčšinou vyžadujú : 1. application form
                                           2. accomodation form
                                           3. transcript of records (výpis známok ) - výpis známok
                                           4. životopis
                                           5. motivačný list
                                           6. fotka
                                           
2. Po odoslaní všetkých potrebných dokumentov študent musí počkať na vyjadrenie zahraničnej univerzity - AKCEPTOVANIE (akceptačný list)
 
 

PRED NÁSTUPOM NA MOBILITU


1. Po tom, ako študent odovzdá prihlášku a mobilita na štúdium je schválená a má dohodnuté podmienky s hosťujúcou univerzitou, je potrebné, aby si študent samostatne zabezpečil:

  • cestovné lístky 
  • ubytovanie (ubytovanie môže poskytnúť prijímajúca inštitúcia alebo pomôcť pri jeho hľadaní)

 

2. Minimálne 3-4 týždne pred dátumom nástupu na mobilitu je potrebné, aby študent:

  • doručil kompletne vyplnené, podpísané a opečiatkované dokumenty 
  • poskytol administrátorovi v KZVaMVP číslo účtu v tvare IBAN a názov banky prevádzkujúcej účet

 

3. Následne bude administrátor kontaktovať študenta, aby sa osobne dostavil do KZVaMVP, kde:

  • zaplatí povinné zdravotné poistenie sprostredkovaného SPU v Nitre (študent si môže zabezpečiť aj dodatočné poistenie samostatne)
  • bude informovaný o podmienkach povinného zdravotného poistenia sprostredkovaného SPU v Nitre
  • podpíše Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na štúdium (zmluvu o grante)
  • obdrží on-line jazykový test, ktorý je povinný absolvovať pred aj po mobilite ako hodnotenie jeho jazykových schopností z jazyka, ktorý bude vyučovacím na prijímajúcej inštitúcii.

 

V prípade, ak sa študent rozhodne štúdium zrušiť a nezúčastniť sa ho, alebo v prípade, ak bude nevyhnutná výnimočná zmena v dátume nástupu či dĺžke trvania mobility, študent je povinný okamžite informovať KZVaMVP.