PRED NÁSTUPOM NA MOBILITU


1. Po tom, ako študent/absolvent odovzdá prihlášku a mobilita na stáž je schválená a má dohodnuté podmienky, je potrebné, aby si študent/absolvent samostatne zabezpečil:

  • cestovné lístky 
  • ubytovanie (ubytovanie môže poskytnúť prijímajúca inštitúcia alebo pomôcť pri jeho hľadaní)

 

2. Minimálne 3-4 týždne pred dátumom nástupu na mobilitu je potrebné, aby študent/absolvent:

  • doručil kompletne vyplnené, podpísané a opečiatkované dokumenty 
  • poskytol administrátorovi v KZVaMVP číslo účtu v tvare IBAN a názov banky prevádzkujúcej účet
  • absolvent môže administrátora požiadať o vystavenie potvrdenia o realizácii stáže pre úrad práce, na základe ktorého ho úrad práce nevyradí z evidencie

 

3. Následne bude administrátor kontaktovať študenta/absolventa, aby sa osobne dostavil do KZVaMVP, kde:

  • zaplatí povinné zdravotné poistenie sprostredkovaného SPU v Nitre (študent/absolvent si môže zabezpečiť aj dodatočné poistenie samostatne)
  • bude informovaný o podmienkach povinného zdravotného poistenia sprostredkovaného SPU v Nitre
  • podpíše Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na stáž (zmluvu o grante)
  • obdrží on-line jazykový test, ktorý je povinný absolvovať pred aj po mobilite ako hodnotenie jeho jazykových schopností z jazyka, ktorý bude vyučovacím na prijímajúcej inštitúcii.


V prípade, ak študent/absolvent sa rozhodne stáž zrušiť a nezúčastniť sa jej, alebo v prípade, ak bude nevyhnutná výnimočná zmena v dátume nástupu či dĺžke trvania mobility, študent/absolvent je povinný okamžite informovať KZVaMVP.