PRED REALIZÁCIOU MOBILITY:

 

Postup prípravy a realizácie mobility

1. Na základe výzvy zverejnenej na webovej stránke SPU sa záujemca o vycestovanie na mobilitu do zahraničia prihlási do výberového konania.

2. Prihlasovanie do výberového konania prebieha ONLINE na portáli www.studyabroad.sk. Postup na prihlasovanie na mobilitu za účelom výučby nájdete tu. Postup na prihlasovanie na mobilitu za účelom školenia nájdete tu

3. Výberové konanie vykonáva komisia na príslušných fakultách/celouniverzitných pracoviskách SPU v súlade s čl. 2 Smernice č. 7/2016 o zriadení a pôsobnosti komisií pre výber uchádzačov o mobility zamestnancov SPU v Nitre.

4. Fakultná komisia/komisia celouniverzitného pracoviska zašle zápis o výsledku výberového konania do KZVaMVP do 3 dní od ukončenia výberového konania.

5. Komisia pre mobilitu zamestnancov na SPU stanoví konečné poradie uchádzačov na základe zápisov komisií z fakúlt/celouniverzitných pracovísk a v súlade s čl. 3 a 4 Smernice č. 7/2016 o zriadení a pôsobnosti komisií pre výber uchádzačov o mobility zamestnancov SPU v Nitre a do 3 dní od ukončenia výberového konania informuje uchádzačov o jeho výsledku. Vzhľadom na nariadenie GDPR o ochrane osobných údajov sú uchádzači o mobilitu v akad. roku 2021/2022 informovaní o výsledku výberového konania individuálne. 

6. Schválení uchádzači sú povinní najneskôr 3 týždne pred plánovaným začiatkom mobility e-mailom kontaktovať KZVaMVP (Mgr. M. Bakovú, kl. 5550, maria.bakova@uniag.sk). Do e-mailu je potrebné uviesť nasledovné údaje:

- bankové údaje: IBAN číslo účtu, názov a adresa banky, BIC/SWIFT kód banky

- adresa trvalého pobytu

- termín mobility

7. Následne si s Mgr. Bakovou dohodnete termín organizačného zabezpečenia mobility (podpis Zmluvy o poskytnutí finančnej podpory, poistenie, cestovný príkaz).

8. K podpisu Zmluvy o poskytnutí fin. podpory je potrebné so sebou priniesť:

- aktuálne platný Program výučby alebo školenia/Mobility Agreement podpísaný uchádzačom, jeho nadriadeným a prijímajúcou stranou (vedúci pracoviska na prijímajúcej univerzite alebo univerzitný koordinátor programu Erasmus+ - podľa zvyklostí prijímajúcej univerzity), tento je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí fin. podpory na mobilitu zamestnancov

 

Kontakt:

Mgr. Mária Baková, maria.bakova@uniag.sk, kl. 5550

 

Pracovné programy a dokumenty:

  1. Zoznam partnerských univerzít Erasmus+ 2014-2021
  2. Program mobility VÝUČBA (SK)
  3. Mobility Agreement - TEACHING (EN)
  4. Program mobility ŠKOLENIA (SK)
  5. Mobility Agreement - TRAINING (EN)
  6. Certifikát (potvrdenie o absolvovaní mobility) VZOR