Aký je postup pred realizáciou mobility?

 

1. Výber účastníkov mobility:
Za výber odchádzajúcich účastníkov je zodpovedná vysielajúca univerzita, v prípade SPU je to. Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov na SPU (ďalej „KZV a MVP“). Na jej webstránke bude zverejnená výzva na prihlasovanie účastníkov, s uvedením podmienok a uzávierky prihlasovania. Dôraz bude kladený na akademické výsledky, motiváciu a znalosť jazykov. V prípade rovnakých výsledkov budú uprednostnení uchádzači zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia. Uchádzači so špeciálnymi potrebami budú informovaní o možnosti žiadať špeciálny grant.


2. Výsledky výberového konania:
Vysielajúca univerzita oboznámi prijímajúcu s výsledkami výberového konania. Následne všetky tri strany podpíšu Mobility agreement / Learning agreement (obsah LA a náplň mobility študent vopred prekonzultuje s fakultným koordinátorom Erasmus +). Prijímajúca inštitúcia oboznámi vysielajúcu inštitúciu a vybraného účastníka mobility a ďalších krokoch a potrebných dokumentoch nevyhnutných pred realizáciou mobility.


3. Vyslanie účastníkov:
Vysielajúca univerzita zabezpečí podporu pri vybavovaní cesty a cestovného poistenia, prijímajúca univerzita zabezpečí potrebnú pomoc pri vybavovaní víz, ubytovania a registráciu prichádzajúceho štipendistu (Kancelária zahraničných vzťahov, resp. určená kontaktná osoba).


4. Zmluva o finančnej podpore:
Podpísanie zmluvy o finančnej podpore zo zdrojov EÚ a prevod štipendia prichádzajúcemu účastníkovi po príchode resp. odchádzajúcemu účastníkovi pred odchodom zabezpečí KZV a MVP. Štipendium bude zaslané na účet účastníka otvoreného v SR.