Projekt Horizont 2020: INVEST4EXCELLENCE – Invest for Excellence in Regional Sustainability

 

Medzinárodné konzorcium piatich univerzít, ktoré získalo financovanie pre projekt INVEST (INnoVations of REgional Sustainability: European UniversiTy Alliance), bolo úspešné aj vo výzve, ktorou Európska komisia plánuje podporiť aktivity Európskych univerzít.     

Konzorcium pod vedením Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre tým získalo z programu Horizont 2020 grant vo výške 1 902 100,- EUR, ktorý významne prispeje k napĺňaniu ambícií v oblasti internacionalizácie a inovácií vysokoškolského vzdelávania v rámci aliancie.

 

Cieľom projektu INVEST4EXCELLENCE je vyvinúť integrovanú a dlhodobú spoločnú stratégiu pre výskum a inovácie v súlade so vzdelávacími stratégiami univerzitnej aliancie INVEST. Aliancia INVEST sa tematicky zameriava na oblasť udržateľného rozvoja ako jednej z najdôležitejších globálnych výziev.

Projekt INVEST4EXCELLENCE vytvorí podmienky pre rozvoj a implementáciu myšlienok výskumu a inovácií prostredníctvom rozvoja modelu inštitucionálnej transformácie, rozvoj európskeho inovačného ekosystému pre akademickú obec, podnikanie a spoločnosť, vývoj nástrojov na budovanie kapacít a implementáciu a podporu nástroja I-EDUC8EU. Aktívna účasť aktérov v regiónoch (občianska spoločnosť, miestne komunity a podniky, verejné orgány, vzdelávacie inštitúcie, mimovládne organizácie) bude základným predpokladom uskutočňovania výskumu a zavádzania inovácií do regiónov.

Berúc do úvahy dôležitosť zapojenia regionálnych aktérov, bude vyvinutý špeciálny nástroj pre ich zapojenie popisujúci proces a metódy tematického dialógu a podpory inovácií. To povedie k posilneniu ľudských zdrojov vo výskume a inováciách Aliancie INVEST, ktoré prispejú k dosiahnutiu znalostnej občianskej spoločnosti zapojenej do vytvárania a využívania vysoko kvalitných výstupov z výskumu a inovácií.

Projekt prichádza s viacerými kľúčovými podpornými vzdelávacími a digitálnymi technológiami, ktoré môžu optimalizovať všetky aspekty výskumu a inovácie. Projekt ovplyvní interakcie medzi inštitucionálnym prispôsobením a transformáciou výskumných a inovačných systémov analýzou zmien a prispôsobení v rámci celej aliancie. INVEST4EXCELLENCE integruje rozsiahlu európsku vzdelávaciu komunitu, ktorá bude aktívne spolupracovať a maximalizovať vzdelávacie dopady projektu.

 

Konzorcium projektu INVEST4EXCELLENCE tvorí 5 univerzít zo všetkých geografických oblastí Európy:

1. Slovenská poľnohospodárska univerzity v Nitre, koordinátor projektu,

2. University of Agribusiness and Rural Development, Plovdiv, Bulharsko,

3. University of Thessaly, Volos, Grécko,

4. Karelia University of Applied Sciences, Joensuu, Fínsko,

5. Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Leeuwarden, Holandsko.

 

Začiatok implementácie projektu INVEST4EXCELLENCE ja naplánovaný na 1.10.2021 a jeho trvanie bude 36 mesiacov. Európska komisia v rámci programu Horizont 2020 poskytne 100% projektových výdavkov v celkovej výške 1 902 100,- EUR.