Rada kvality

Štatút RVS

Členovia:

predseda

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. - rektorka

podpredseda

prof. Ing. Milan Šimko, PhD. - prorektor pre vzdelávanie

 

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. - prorektor pre vedu a výskum

 

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - odborník študijného odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. - odborník študijného odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

Dr. h. c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, PhD. - odborník študijného odboru ekonómia a manažment

 

doc. Ing. Štefan Buday, PhD. - odborník študijného odboru ekonómia a manažment

 

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. - odborník študijného odboru biológia

 

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. - odborník študijného odboru biotechnológie

 

doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. - odborník študijného odboru potravinárstvo

 

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. - odborník študijného odboru strojárstvo

 

Simona Bártová – zástupca študentov I. stupňa štúdia

 

Bc. Zuzana Špuntová – zástupca študentov II. Stupňa štúdia

 

Ing. Lucia Benešová – zástupca študentov III. stupňa štúdia

Externé zainteresované strany:

Ing. Peter Gajdošík, PhD., podpredseda PD Nižná

 

RNDr. Jaroslav Žiak, PhD., Nestlé Slovensko, a. s.

 

Ing. Kamil Boroš, konateľ AGRONATUR, s. r. o. v Jasove

 

Ing. Vladislav Hajdák, PhD. – podpredseda predstavenstva spoločnosti ARRIVA Slovakia, a. s.

 

Ing. Vladimír Raškovič – podpredseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

 

Ing. Milan Korenči – starosta obce Paňa

tajomník:

Ing. Barbora Čakovská, PhD. - riaditeľ Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre

Zasadnutia:

08.09.2021:

Zápisnica z 1. rokovania

26.10.2021 Zápisnica z 2. rokovania