Rada kvality

Štatút RVS

Predseda

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. - rektorka

Podpredseda

prof. Ing. Milan Šimko, PhD. - prorektor pre vzdelávanie

Členovia

doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. - prorektor pre vedu a výskum

 

prof. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc. - odborník študijného odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

Dr. h. c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc. - odborník študijného odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo

 

Dr. h. c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, PhD. - odborník študijného odboru ekonómia a manažment

 

doc. Ing. Štefan Buday, PhD. - odborník študijného odboru ekonómia a manažment

 

prof. Ing. Jaroslav Kováčik, PhD. - odborník študijného odboru biológia

 

prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc. - odborník študijného odboru biotechnológie

 

doc. Ing. Helena Frančáková, CSc. - odborník študijného odboru potravinárstvo

 

prof. Ing. Vladimír Rataj, PhD. - odborník študijného odboru strojárstvo

Členovia/Študenti

 

 

Erik Banás – študent bakalárskeho študijného programu riadiace systéme vo výrobnej technike v dennej forme, Technická fakulta

 

Bc. Dáša Kubatková – študentka inžinierskeho študijného programu výživa a ochrana rastlín v dennej forme, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 

Ing. Veronika Zábojníková – študentka doktorandského študijného programu ekonomika a manažment podniku v dennej forme, Fakulta ekonomiky a manažmentu

Externé zainteresované strany:

Ing. Marek Provazník, PhD., agronóm, Roľnícko-obchodné družstvo Skalica, a.s

 

RNDr. Jaroslav Žiak, PhD., Nestlé Slovensko, a. s.

 

Ing. Kamil Boroš, konateľ AGRONATUR, s. r. o. v Jasovej

 

Ing. Vladislav Hajdák, PhD. – podpredseda predstavenstva spoločnosti ARRIVA Slovakia, a. s.

 

Ing. Vladimír Raškovič – podpredseda Úradu geodézie, kartografie a katastra SR

 

Ing. Milan Korenči – starosta obce Paňa

tajomník:

Ing. Barbora Čakovská, PhD. - riaditeľ Kancelárie vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre

Zasadnutia:

08.09.2021:

Zápisnica z 1. rokovania

26.10.2021

Zápisnica z 2. rokovania

09.02.2022

Zápisnica z 3. rokovania