Stratégia diverzity a inklúzie

Diverzita a inklúzia sú pre Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre veľmi dôležitými témami v kontexte zámeru stať sa výskumnou a vzdelávacou inštitúciou poskytujúcou spravodlivé a inkluzívne prostredie pre prácu a štúdium. Akademický úspech sa nedá dosiahnuť bez diverzity, rovnosti a inklúzie a v tejto súvislosti SPU v Nitre vytvorila Stratégiu diverzity a inklúzie na roky 2023 – 2026. Cieľom univerzity je vytvoriť stimulujúce pracovné a vzdelávacie prostredie, ktoré podporuje rešpektovanie diverzity talentov a rozdielov v rámci skupín, ponecháva priestor pre autenticitu a umožňuje ľuďom cítiť sa súčasťou komunity SPU. SPU v Nitre chce tiež zvýšiť povedomie o pridanej hodnote diverzity a prispieť k zmene myslenia smerom k väčšej inklúzii. Základom inklúzie je rozvoj globálnej perspektívy prostredníctvom spolupráce s ľuďmi z rôznych kultúrnych prostredí. SPU v Nitre, ako vzdelávacia inštitúcia mladých ľudí, cíti zodpovednosť ísť príkladom a odprezentovať naše hodnoty pre diverzitu, rovnosť a inklúziu vo formálnej stratégii, ktorá má motivačný účinok nielen na zamestnancov a študentov univerzity, ale aj na našich partnerov a komunitu, ktorej sme súčasťou.  

Stratégia diverzity a inklúzie na SPU v Nitre nadväzuje na viaceré dokumenty na medzinárodnej, národnej a univerzitnej úrovni. Ich spoločným znakom je dôraz na rovnaké zaobchádzanie so všetkými členmi univerzitnej komunity a odmietnutie akejkoľvek diskriminácie.