Študentský preukaz - bezdotyková karta

 

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje v § 67 ako „Doklady o štúdiu“ preukaz študenta, výkaz o štúdiu (index) a výpis výsledkov štúdia.

Preukaz študenta je doklad, ktorý potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, z vnútorných predpisov vysokej školy a z dohôd s inými právnickými osobami. Tento doklad slúži aj na preukázanie údajov v ňom zapísaných. Preukaz študenta sa študentovi vydá po zápise do registra študentov. Vydáva ho SPU. Okrem iných údajov je v ňom vyznačené obdobie, počas ktorého študent splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu podľa § 51 ods. 4 písm. i). Na preukaze študenta sa používa jednotná štruktúra údajov určená ministerstvom. Ministerstvo záväzne stanovilo usmernením aj technické vyhotovenie preukazu.

V nadväznosti na preukaz študenta sa na SPU v Nitre buduje bezdotykový prístupový systém do počítačových cvičební, do jednotlivých budov na univerzite a do stravovacieho systému na objednanie a výdaj stravy. A aj z týchto dôvodov si študenti musia zaopatriť bezdotykovú kartu – preukaz študenta. Okrem toho sú na preukaz študenta naviazané mnohé systémy študentských zliav pri nákupe tovarov a služieb. Najvýznamnejšie sú zľavy pri doprave železničnej, autobusovej, ale aj leteckej. Ďalej sú pre študentov významné zľavy pri kúpe kníh, pri kopírovacích službách a skoro pri všetkých kultúrnych a športových  podujatiach

Ako získa študent prvého ročníka SPU v Nitre svoj preukaz.

Uchádzač postupuje  podľa pokynov uvedených v e-návratke prijímacieho konania a po zápise na štúdium ako študent dostane preukaz začiatkom semestra. Pre správnu funkciu preukazu je potrebné zapísať údaje do čipu karty, čo sa uskutoční priložením karty k "univerzitnému terminálu" umiestnenému pod aulou SPU. Tento úkon urobí každý študent sám a zároveň si prekontroluje funkčnosť a správnosť údajov v čipe. Je to dôležité pre externé dopravné aplikácie (uplatnenie zľavy na vlakoch a autobusoch) .

Preukaz je potom používaný počas celého štúdia. Holografickou známkou na zadnej strane preukazu sa každoročne po zápise do ročníka obnovuje jeho platnosť.

Využitie preukazu v externých aplikáciách

Preukaz študenta slúži pre preukázanie právneho postavenia študenta na všetkých úradoch a organizáciách, kde s tým súvisia hlavne výhody vo forme zliav pre študentov. V dopravných organizáciách, ktoré sú v systéme TransCard, je dokonca možné použiť kartu aj na platenie cestovného, ďalšie informácie na http://www.transcard.sk 
Čipová karta sa môže použiť v doprave nasledovne:
• ako identifikácia nároku na zľavu pre uplatnenie zľavneného cestovného podľa platnej tarify pre autobusovú dopravu a bezplatnú dopravu na železniciach ŽSR.
• ako elektronický kredit na platbu za dopravu v prímestskej a medzimestskej doprave.
• ako dva nezávislé mesačné predplatné časové lístky pre mestskú hromadnú dopravu. (v dvoch rôznych mestách)
Železničná spoločnosť Slovensko umožňuje cestovanie študentom VŠ bezplatne len s takýmto preukazom študenta. Viac informácií nájdete na : http://www.slovakrail.sk/.

Medzinárodný preukaz ISIC.

Preukaz študenta je zároveň aj medzinárodný preukaz ISIC. Viac informácii nájdete na http://www.isic.sk

Doplnkové využitie preukazu študenta SPU v interných systémoch

Právoplatný preukaz slúži aj na objednávanie a výber stravy v jedálňach SPU a na prístup do niektorých objektov SPU. Študent sa môže stravovať pomocou preukazu až keď vloží minimálnu čiastku 5€ cez "tankomat", alebo v pokladnici jedálne na ŠD A. Bernoláka  na účet svojej karty. Študent má právo na dve dotované teplé jedlá na deň (obed a večera, s dotáciou 1,40 €  na každé jedlo). Kontrola účtu a objednanie stravy je možné na termináli pred jedálňou alebo cez internet https://obedy.uniag.sk . Prístupové heslo je potrebné si vyžiadať v pokladnici jedálne.
Platnosť preukazu je odo dňa zápisu do príslušného ročníka na VŠ až do 31. augusta nasledujúceho roka, ale pre dopravné aplikácie až do 30. septembra nasledujúceho roku ! POZOR na platnosť preukazu v končiacom roku štúdia, lebo dňom úspešného absolvovania štátnych záverečných skúšok strácate nárok na výhody študenta a aj platnosť preukazu študenta Vám končí, najneskor 30.júna v danom roku!  

Cena preukazu

Študenti denného štúdia :

Prvé vydanie preukazu, preukaz je zároveň aj ISIC karta,
preukaz je platný do konca akademického roku ( do 31.augusta) ......24,- €

Predĺženie platnosti po zápise do vyššieho ročníka,
zároveň prolongácia ISIC, holografická známka ISIC mm/rrrr...........14,- €

Predĺženie platnosti po zápise do vyššieho ročníka,
bez prolongácie ISIC holografická známka NO ISIC mm/rrrr ............ 3,- €


Študenti externého štúdia :
Prvé vydanie preukazu,
preukaz je platný do konca akademického roku ( do 31.augusta)......12,- €

Predĺženie platnosti po zápise do vyššieho ročníka,
holografická známka EXTERNISTA mm/rrrr..................................3,- €

Cena duplikátu, pri strate, alebo poškodení preukazu je................12,- €.

Spôsob platby:
Platí sa len bezhotovostným bankovým prevodom, najlepšie internetbankingom  alebo cez VIAMO podľa predpisu v UIS - v časti financovanie štúdia.
Pri realizácii je potrebné zadať všetky uvedené symboly správne, inak sa platba nezaúčtuje automaticky. V takom prípade je vhodné mať k dispozícii kópiu prevodného príkazu ( nemusí byť overený ), čím sa uľahčí dohľadanie platby na bankovom účte SPU v Nitre.


Dizajn preukazu

Preukaz študenta SPU, denná forma štúdia

Preukaz študenta SPU v Nitre

 

 

 

 

 

 

 

Preukaz študenta ISIC, len denná forma štúdia

ISIC predná strana

NOISIC

Preukaz študenta SPU, externá forma štúdia
Preukaz externého študenta