Univerzita tretieho veku

„Učenie je ozdoba v prosperite, útočište v nepriazni a ustanovenie v starobe.“ Aristoteles

Vzdelávanie je aktivita, ktorú možno realizovať v každom veku, a tak využiť doteraz nadobudnuté poznatky na skvalitnenie života a naplnenie osobných ambícií. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka záujmové vzdelávanie pre seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) v rôznych programoch štúdia, na ktorých participujú učitelia a vedeckí pracovníci fakúlt SPU v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Organizácia UTV Vzdelávania

Výučba v 1. ročníku sa spravidla začína v októbri príslušného akademického roka. Presný dátum zápisu a zahájenia vzdelávania oznámi univerzita uchádzačom na základe platnej prihlášky. Podmienkou pre zapísanie na vzdelávanie je preukázaná úhrada za vzdelávanie pri zápise na vzdelávanie. Pokyny k úhrade a k zápisu sú uchádzačom zasielané e-mailom (alebo poštou pre tých, ktorí nemajú e-mailovú adresu). Poplatok za celý akademický rok je 120 €, pre dôchodcov a ZŤP osoby je suma 80 €.

Vzdelávanie trvá 1, 2 alebo 3 roky, podľa zvoleného vzdelávacieho programu a otvára sa za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov. Výučba sa realizuje (v jednom z dní pondelok-štvrtok podľa konkrétneho rozvrhu spravidla v čase 15,30 - 17,45 h).

Vzdelávanie sa končí v súlade s podmienkami definovanými v opise jednotlivých vzdelávacích programov. Absolventom je po ukončené slávnostne odovzdané osvedčenie o jeho absolvovaní.

Vzdelávanie UTV na SPU v Nite sa riadi Zásadami vzdelávania na Univerzite tretieho veku na SPU v Nitre.


Hodnotenie spokojnosti absolventov vzdelávacích programov UTV

Hodnotenie spokojnosti absolventov vzdelávacích programov UTV bolo za akademický rok 2021/2022 realizované prostredníctvom dotazníkového prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 69 absolventov čo predstavuje (57,5 % z celkového počtu absolventov, ktorých bolo 120). Z hodnotenia vyplýva, že v rámci UTV, realizovanej na našej univerzite, sa ponúkaných kurzov zúčastňujú najmä ženy, vo veku 65-75 rokov, s vysokoškolským vzdelaním. V súčasnosti ide o nepracujúcich dôchodcov, ktorí sú najmä z Nitrianskeho okresu, no z prieskumu dotazníka vyplýva, že zastúpenie majú aj účastníci z Trnavského,  a dokonca aj Banskobystrického kraja. Z hľadiska atraktivity a počtu prihlášok, uchádzači o vzdelávanie na UTV preferujú jednoročné, prakticky orientované programy, o ktorých sa dozvedajú najmä z webovej stránky univerzity. Najväčšou motiváciou pre absolventov na zapojenie sa do vzdelávania bolo Získať čo najviac vedomostí o svojich koníčkoch a záľubách (47,83 %) a Naučiť sa nové poznatky z oblastí (30,43 % absolventov). Z hľadiska hodnotenia kvality, súlad obsahu výučby so zameraním vzdelávacieho programu potvrdilo 92,75 % absolventov výberom možností Súhlasím a Silne súhlasím a splnenie očakávania vzdelávacieho programu výberom možností Súhlasím a Silne súhlasím potvrdilo taktiež 92,75 % absolventov. Lektori boli ochotní zodpovedať otázky z danej problematiky, čo svojimi odpoveďami potvrdilo 97 % absolventov. V rámci slovného hodnotenia, ktoré sú zosumarizované v rámci vyhodnotenia,  je okrem iného potrebné zvýšiť počet hodín praktickej výučby vo vzdelávacích programoch Záhradníctvo, Ovocinárstvo a Viazanie a aranžovanie kvetín.

Hodnotenie UTV na SPU v Nitre


Vidiecka univerzita tretieho veku

Pre obce ponuka dištančnej formy záujmového vzdelávania pre seniorov (http://www.vutv.uniag.sk)

Kontakt:
Ing. Dana Klačková
Slovenská poľnohospodárska v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: +421 37 641 4892
e-mail: dana.klackova@uniag.sk