Univerzita tretieho veku

„Učenie je ozdoba v prosperite, útočište v nepriazni a ustanovenie v starobe.“ Aristoteles

Vzdelávanie je aktivita, ktorú možno realizovať v každom veku, a tak využiť doteraz nadobudnuté poznatky na skvalitnenie života a naplnenie osobných ambícií. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka záujmové vzdelávanie pre seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) v rôznych programoch štúdia, na ktorých participujú učitelia a vedeckí pracovníci fakúlt SPU v spolupráci s odborníkmi z praxe.

Organizácia UTV Vzdelávania

Výučba v 1. ročníku sa spravidla začína v októbri príslušného akademického roka. Presný dátum zápisu a zahájenia vzdelávania oznámi univerzita uchádzačom na základe platnej prihlášky. Podmienkou pre zapísanie na vzdelávanie je preukázaná úhrada za vzdelávanie pri zápise na vzdelávanie. Pokyny k úhrade a k zápisu sú uchádzačom zasielané e-mailom (alebo poštou pre tých, ktorí nemajú e-mailovú adresu). Poplatok za celý akademický rok je 110 €, pre dôchodcov a ZŤP osoby je suma 70 €.

Vzdelávanie trvá 1, 2 alebo 3 roky, podľa zvoleného vzdelávacieho programu a otvára sa za predpokladu dostatočného počtu uchádzačov. Výučba sa realizuje (v jednom z dní pondelok-štvrtok podľa konkrétneho rozvrhu spravidla v čase 15,30 - 17,45 h).

Vzdelávanie sa končí v súlade s podmienkami definovanými v opise jednotlivých vzdelávacích programov. Absolventom je po ukončené slávnostne odovzdané osvedčenie o jeho absolvovaní.

Vzdelávanie UTV na SPU v Nite sa riadi Zásadami vzdelávania na Univerzite tretieho veku na SPU v Nitre.

Kompletná ponuka programov s opisom je v brožúre UTV SPU v Nitre.


Otvorené vzdelávacie programy v ak. roku 2022/2023

2-ročné vzdelávacie programy:

  • Nemecký jazyk /pre začiatočníkov/
  • Informatika pre seniorov 50+

1-ročné vzdelávacie programy:

  • Eko-záhradníctvo
  • Liečivé a aromatické rastliny
  • Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+
  • Praktické záhradníctvo
  • Základy záhradnej a parkovej tvorby

Do 30. 9. 2022 (resp. do naplnenia maximálneho počtu účastníkov) možno podať prihlášku na vzdelávacie programy:

  • Nemecký jazyk (5 miest)
  • Informatika pre seniorov 50+ (7 miest)

Ostatné vzdelávacie programy, ktoré boli v ponuke na akademický rok 2022/2023, sa neotvárajú pre nízky záujem.


Vidiecka univerzita tretieho veku

Pre obce ponuka dištančnej formy záujmového vzdelávania pre seniorov (http://www.vutv.uniag.sk)

Kontakt:
Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality
Slovenská poľnohospodárska v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: 037/641 55 53, 641 55 16
e-mail: kvszk@uniag.sk