Univerzita tretieho veku

„Učenie je ozdoba v prosperite, útočište v nepriazni a ustanovenie v starobe.“ —  Aristoteles

Vzdelávanie je aktivita, ktorú možno realizovať v každom veku, a tak využiť doteraz nadobudnuté poznatky na skvalitnenie života a naplnenie osobných ambícií. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka záujmové vzdelávanie pre seniorov na Univerzite tretieho veku (UTV) v rôznych programoch štúdia, na ktorých participujú učitelia a vedeckí pracovníci fakúlt SPU v spolupráci s odborníkmi z praxe. Štúdium na UTV je formou záujmového nekvalifikovaného štúdia v rôznych dĺžkach, kde po ukončení je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie o jeho absolvovaní. 

Smernica č.7/2021 - Zásady vzdelávania na Univerzite tretieho veku na SPU v Nitre

V zmysle Príkazu rektorky č. 2/2022 k organizácii štúdia v ak. roku 2021/2022 na SPU v Nitre sa výučba na Univerzite tretieho veku začne od 7. 3. 2022 prezenčnou formou v režime OTP /očkovaní, testovaní, prekonaní/. Výučba dištančnou formou sa nebude realizovať. V prípade nepriaznivej pandemickej situácie aktuálne zverejníme informácie o prijatých opatreniach.

 

Vzdelávacie programy v ak. roku 2021/2022

1. ročník

Eko-záhradníctvo
Liečivé a aromatické rastliny
Pohybovo-relaxačné cvičenie pre seniorov 50+
Praktické záhradníctvo
Viazanie a aranžovanie kvetín
Základy záhradnej a parkovej tvorby

2. ročník

Anglický jazyk stredne pokročilý stupeň
Bezpečnosť a biologické aspekty ovocia a zeleniny
Informatika

3. ročník

Záhradníctvo

V letnom semestri ak. r. 2021/2022 sa uskutoční aj výučba vzdelávacích programov, v ktorých sa kvôli pandémii COVID-19 časť prednášok v letnom semestri ak. r. 2019/2020 neuskutočnila.

Vidiecka univerzita tretieho veku

Pre obce ponuka dištančnej formy záujmového vzdelávania pre seniorov (http://www.vutv.uniag.sk)

Kontakt:

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality
Slovenská poľnohospodárska v Nitre
Tr. A. Hlinku 2
949 76 Nitra
tel.: 037/641 55 53, 641 55 16
e-mail: kvszk@uniag.sk