O nás

Univerzitné poradenské a podporné centrum (UPPC) zabezpečuje študentom jednoduchý prístup k poradenským a podporným službám, ktoré zodpovedajú ich rozmanitým potrebám a pomáhajú im napredovať v štúdiu i v profesionálnom a osobnom živote. UPPC zabezpečuje komplexné poradenské aktivity pre študentov SPU v inkluzívnom prostredí, poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky pre študentov so špecifickými potrebami a študentov zo znevýhodneného prostredia.

Medzi kľúčové aktivity UPPC patrí:

  • Kariérne poradenstvo, koučovanie a mentoring.
  • Poradenstvo pre záujemcov o štúdium.
  • Sociálne, finančné a právne poradenstvo.
  • Poradenstvo zamerané na zdravie (aj v súvislosti s pandémiou COVID-19).
  • Psychologické poradenstvo.
  • Poradenstvo a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami.
  • Poradenstvo a podporné služby pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia (vrátane MRK).
  • Doplňujúce pedagogické štúdium
  • Vysokoškolská pedagogika

 

Konzultácie a poradenstvo zabezpečujú PhDr. Mgr. Jana Kollár Rybanská, PhD. a PhDr. Miroslav Poláček, PhD.

V prípade záujmu o poradenstvo a podporu nás kontaktujte na uppc@uniag.sk, prípadne prostredníctvom kontaktného formulára.


Správa o činnosti UPPC za rok 2021 [PDF]

Správa o činnosti UPPC za rok 2022 [PDF]