Študenti so špecifickými potrebami

Univerzitné poradenské a podporné centrum zabezpečuje psychologické poradenstvo pre všetkých študentov univerzity, ako aj koordinačnú činnosť pre študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami.

Smernica č. 8/2021 Zabezpečenie všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami na SPU v Nitre

1. Zoznam koordinátorov pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
2. Primerané úpravy a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami na PU v Nitre v závislosti od charakteru ich špecifických potrieb
3. Potvrdenie o zdravotnom znevýhodnení
4. Potvrdenie o poruchách učenia
5. Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby
6. Žiadosť o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
7. Súhlas s vyhodnotením špecifických potrieb
8. Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
9. Rozhodnutie o zaradení do evidencie študentov so špecifickými potrebami a priznaní primeraných úprav a podporných služieb
10. Odporúčanie koordinátora pre študenta so špecifickými potrebami

 

Formulár pre študentov so špecifickými potrebami:

 

Koordinátori pre študentov a uchádzačov so špecifickými potrebami

Univerzitná koordinátorka:
PhDr. Mgr. Jana Kollár Rybanská, PhD.,
Univerzitné poradenské a podporné centrum SPU v Nitre
tel.: 037/641 4754, e-mail: jana.rybanska@uniag.sk
 
Fakultní koordinátori:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc.,
Ústav chovu zvierat FAPZ SPU v Nitre
tel.: 037/641 4800, e-mail: klara.vavrisinova@uniag.sk
 
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Ing. Eva Ivanišová, PhD.,
Ústav potravinárstva FBP SPU v Nitre
tel.: 037/641 4421, e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk
 
Fakulta ekonomiky a manažmentu
PhDr. Anna Mravcová, PhD.
Ústav marketingu, obchodu a sociálnych štúdií FEM SPU v Nitre
tel.: 037/641 4746, e-mail: anna.mravcova@uniag.sk
 
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
doc. Ing. Martin Prčík, PhD.,
Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU v Nitre
tel.: 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.sk
 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.,
Ústav krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre
tel.: 037/641 5429, e-mail: roberta.stepankova@uniag.sk
 
Technická fakulta
prof. Ing. Maroš Korenko, PhD.,
Ústav konštruovania a strojárskych technológií TF SPU v Nitre
tel.: 037/641 4402, e-mail: Maros.Korenko@uniag.sk
 
 

 

Zákon č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 100 - Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami)

Vyhláška MŠVVŠ SR č. 458/2012 Z. z. o minimálnych nárokoch študentov so špecifickými potrebami

Metodické usmernenie na vytváranie podmienok štúdia pre študentov so špecifickými potrebami na vysokých školách

Charakteristika ochorení

 

Knižnično informačné služby a poradenstvo zamerané na prácu s informáciami poskytuje študentom so špecifickými potrebami Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU. Pre tento účel má vytvorené virtuálne pracovisko - Centrum informačných služieb a poradenstva (CISP). Viac informácií možno nájsť na adrese www.slpk.uniag.sk/sk/bez-barier/