Univerzitné poradenské a podporné centrum

Univerzitné poradenské a podporné centrum (UPPC) je novovzniknuté pracovisko SPU v Nitre. Zabezpečuje študentom jednoduchý prístup k poradenským a podporným službám, ktoré zodpovedajú ich rozmanitým potrebám a pomáhajú im napredovať v štúdiu i v profesionálnom a osobnom živote. UPPC zabezpečuje komplexné poradenské aktivity pre študentov SPU v inkluzívnom prostredí, poskytuje individualizovanú podporu a vytvára vhodné podmienky pre študentov so špecifickými potrebami a študentov zo znevýhodneného prostredia.

Medzi kľúčové aktivity UPPC patrí:

  1. Kariérne poradenstvo, koučovanie a mentoring.
  2. Poradenstvo pre záujemcov o štúdium.
  3. Sociálne, finančné a právne poradenstvo.
  4. Poradenstvo zamerané na zdravie (aj v súvislosti s pandémiou COVID-19).
  5. Psychologické poradenstvo.
  6. Poradenstvo a podporné služby pre študentov so špecifickými potrebami.
  7. Poradenstvo a podporné služby pre študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia (vrátane MRK).
  8. Doplňujúce pedagogické štúdium a Vysokoškolská pedagogika.

Konzultácie a poradenstvo zabezpečujú Mgr. et Mgr. Jana Rybanská, PhD. a PhDr. Miroslav Poláček, PhD.

V prípade záujmu o poradenstvo a podporu nás kontaktujte na uppc@uniag.sk.