Útvar kontroly

Útvar kontroly zabezpečuje kontrolnú činnosť v súlade s vnútornými predpismi SPU v Nitre v jednotlivých súčastiach univerzity. Útvar je v priamej pôsobnosti rektora a v zmysle Organizačného poriadku SPU v Nitre zabezpečuje najmä:

  1. spracovanie návrhu plánu periodických kontrol vo vnútri SPU v Nitre a jeho predloženie a schválenie rektorovi,
  2. výkon periodickej a neperiodickej kontrolnej činnosti vo vnútri SPU v Nitre zameranej na dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov a jej vnútorných predpisov,
  3. predkladanie odporúčaní na zefektívnenie činnosti jednotlivých súčastí SPU v Nitre, ktoré vyplynú zo zistení vykonanej kontroly,
  4. evidenciu a vybavenie sťažností v zmysle príslušných právnych predpisov,
  5. súčinnosť so súčasťami SPU v Nitre pri výkone externých kontrol,
  6. spracúvanie a spoluprácu pri tvorbe vnútorných aktov riadenia v oblasti kontroly,
  7. vykonávanie ďalších úloh a činností súvisiacich so zameraním útvaru.

 

Súvisiace predpisy na SPU

Kontakt

Útvar kontroly

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
e-mail: kontrola@uniag.sk