Uznávanie dokladov o vzdelaní (overené kópie)

Uznávanie dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu sa uskutočňuje podľa zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov  znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") v dvoch formách:

1. uznávanie stupňa vysokoškolského vzdelania podľa medzinárodných zmlúv bez porovnania obsahu a rozsahu (§ 39 zákona)
Žiadateľ podáva žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR)
 
2. uznávanie dokladu o vzdelaní v príslušnom študijnom odbore (§ 33 zákona)
Žiadateľ podáva žiadosť na vysokú školu v Slovenskej republike, na ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.  
 
 
 
 
 
Kontakt:
Margita Granátová
tel.: +421 37 641 5516
 
Kancelária vnútorného systémy zabezpečovania kvality zastrešuje administráciu týchto úkonov, preto svoje pripomienky môžete posielať na email: kvszk@uniag.sk
 
Adresa na zasielanie žiadostí:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Kancelária vnútorného systému
zabezpečovania kvality
Tr. A. Hlinku č. 2
949 76 Nitra