Vedeckovýskumná činnosť je jednou z priorít univerzity. Je zameraná na bádanie, t. j. získavanie pôvodných výsledkov smerujúcich k rozvoju poznania, poznatkov priamo aplikovateľných v praxi, zahŕňa aj aktivity zamerané na efektívne prepojenie vedeckého bádania so vzdelávacím procesom a na podporu odborného rastu zamestnancov. Vedeckovýskumná orientácia SPU v Nitre pokrýva široké spektrum pôdohospodárskych, technických, spoločenských a ekonomických vied v oblasti základného aj aplikovaného výskumu.

Vedeckovýskumná činnosť sa uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom riešenia výskumných, kultúrno-edukačných a ďalších projektov, ktoré sú potvrdením celospoločenského záujmu o najnovšie pohľady odborníkov na aktuálne problémy, ktoré majú regionálny, často celonárodný charakter, resp. prispievajú k riešeniu komplexnejších tém s globálnym podtextom. Aktivity SPU v Nitre vo vedeckovýskumnej činnosti pod značkou „zelenej univerzity“ sú tvorené mozaikou projektov fi nancovaných z národných grantových agentúr, projektov medzinárodnej vedecko- technickej spolupráce s partnerskými inštitúciami v Česku, Maďarsku, Poľsku, Bulharsku, Rusku, Francúzsku, ale aj v Číne, Juhoafrickej republike, Sýrii a pod., ako aj z výziev rámcových programov EÚ.

Veda a výskum na SPU sú spojené s poznávaním biologických, technických, ekonomických a sociálnych javov a zákonitostí, zabezpečujú lepšie využitie biologického potenciálu rastlín a zvierat, produkciu zdravotne neškodných potravín pri rešpektovaní ochrany prírody a životného prostredia, s ohľadom na transformačné procesy v spoločnosti a na rozvoj vidieka. Na experimentálnych pracoviskách sa študujú regulačné mechanizmy primárnych procesov tvorby biomasy poľnohospodárskych a energetických druhov rastlín, špecificky sa rozvíjajú moderné molekulárne a biotechnologické postupy v agropotravinárstve. Rieši sa komplex otázok udržania agrobiodiverzity v meniacich sa podmienkach prostredia a potenciálny dopad klimatických zmien v poľnohospodárstve.

Viaceré pracoviská univerzity získali štatút centier excelentnosti. Ich moderná infraštruktúra je spolufinancovaná prostredníctvom mechanizmov štrukturálnych fondov EÚ. Vytvára sa v nich priestor pre nové výskumné zámery a umožňuje produkovať kvalitné výstupy z výskumných projektov. Spoločne s vybudovanými excelentnými pracoviskami orientovanými na základný výskum v oblasti biodiverzity, integrovaného manažmentu povodí, ochrany a udržateľnosti pôdy, ako aj bielo-zelenej technológie sa SPU v Nitre aktívne podieľa na raste produkčného potenciálu nielen poľnohospodárstva, potravinárstva, ale aj na rozvoji mesta Nitry a jednotlivých regiónov Slovenska. Nové, doteraz nebývalé možnosti pre rozvoj vedeckovýskumnej činnosti na univerzite prináša novozriadené Výskumné centrum AgroBioTech. Všetky laboratóriá SPU v Nitre, ako otvorenej univerzity, sú k dispozícii pre mladých vedeckých pracovníkov, aj pre tvorivú vedeckú činnosť študentov.

Prostredníctvom internej grantovej agentúry SPU podporuje najlepšie projekty mladých pedagogických a vedeckovýskumných pracovníkov do 35 rokov. Fakultné konferencie študentskej vedeckej činnosti sú pre študentov každoročne príležitosťou, prezentovať výsledky svojej tvorivej práce a obhájiť získané poznatky pred širším fórom kolegov a pedagógov z domácich, ale aj zahraničných univerzít.

 

Štrukturálne fondy EÚ - projekty SPU v Nitre