Vedecká rada

Vedecká rada SPU je vrcholným orgánom univerzity v oblasti zvyšovania úrovne a rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu, výskumu, vývoja, vedy a techniky.
 

Vedecká rada SPU v Nitre na obdobie rokov 2018-2022

doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – rektorka a predsedníčka Vedeckej rady SPU v Nitre
prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
prof. Ing. Milan Šimko, PhD.
prof. RNDr. Ing. Tomáš Tóth, PhD.
doc. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD.
doc. Ing. Peter Ondrišík, PhD.
prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.
prof. RNDr. Zdenka Gálová, CSc.
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD.
prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Elena Horská
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.
prof. Ing. Ján Pokrivčák, M.S., PhD.
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.
prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD.
prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
prof. Ing. Dušan Hrubý, PhD.
prof. Ing. Jan Valíček, PhD.
doc. Ing. Tatiana Bojňanská, PhD.
prof. Ing. Marko Halo, PhD.
prof. RNDr. Alena Vollmannová, PhD.
 
Externí členovia VR SPU:
Ing. Gabriela Matečná
Bc. Emil Macho - predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. - rektor, Česká zemědělská univerzita v Prahe
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. - rektor, Technická univerzita vo Zvolene
Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD. - rektorka, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. - rektor, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Ing. Pavol Radič, EUR ING - prezident, Slovenská zváračská spoločnosť
doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD. - riaditeľka Ústavu krajinnej ekológie SAV,
doc. Ing. Pavol Konštiak, CSc. – I. viceprezident Zväzu obchodu
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. – Ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR 
Ing. Róbert Németh - konateľ Agrotrade Group spol. s r. o.
Ľubomír Lőrinc - podpredseda ZMOS a predseda Komory obcí