Vedecká rada

Vedecká rada SPU v Nitre na obdobie rokov 2022-2026

Vedecká rada SPU je vrcholným orgánom univerzity v oblasti zvyšovania úrovne a rozvoja výchovno-vzdelávacieho procesu, výskumu, vývoja, vedy a techniky. Členovia VR SPU v Nitre boli schválení na zasadnutí Akademického senátu SPU v Nitre dňa 30.11.2022.

Interní členovia VR SPU Funkčné miesto profesora a docenta
(študijný odbor, odbor habilitačného konania a inauguračného konania)
doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. predseda Vedeckej rady SPU v Nitre, Krajinárstvo
   
prof. Ing. Peter Kováčik, PhD. Agrochémia a výživa rastlín
prof. Ing. Marián Brestič, PhD. Fyziológia plodín a drevín
doc. Mgr. Marek Kolenčík, PhD. Agrochémia a výživa rastlín
prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. Všeobecná živočíšna produkcia
prof. Ing. Branislav Gálik, PhD. Výživa
prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD. Krajinárstvo
doc. Ing. Attila Tóth, PhD. Krajinná a záhradná architektúra
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. Biotechnológie
prof. Ing. Adriana Kolesárová, PhD. Agrobiotechnológie
prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc. Biológia
prof. Ing. Marcela Capcarová, DrSc. Spracovanie poľnohospodárskych produktov
prof. Ing. Ján Pokrivčák, PhD. Medzinárodné ekonomické vzťahy
prof. Ing. Pavol Findura, PhD. Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
prof. Ing. Jan Valíček, Ph.D. Strojárske technológie a materiály
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská Obchodné podnikanie
doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD. Ekonomika
prof. Ing. Roman Gálik, PhD. Mechanizácia poľnohospodárskej a lesníckej výroby
prof. Ing. Marko Halo, PhD. Živočíšna produkcia
prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. Krajinárstvo
prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD. Biológia
prof. Ing. Drahoslav Lančarič, PhD. Ekonómia a manažment podniku
Externí členovia VR SPU  
Ing. Branislav Becík, PhD. predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. rektor, Česká zemědělská univerzita v Prahe
prof. Dr. Ing. Jan Mareš rektor, Mendelova Univerzita v Brne
Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. rektor, Technická univerzita vo Zvolene
prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD. rektor, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. rektor, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
prof. RNDr. ING. Michal V. Marek, DrSc., Dr.h.c. Riaditeľ CzechGlobe, ÚVGZ AV ČR, v. v. i. , Brno
prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Ing. Pavol Domorák konateľ, Moreau Agri s.r.o., Madunice
Ing. Peter Schultz predseda Poľnohospodárskeho družstva Mojmírovce
Ing. Peter Lelkes predseda Poľnohospodárskeho družstva Sokolce