Vedecké kvalifikačné stupne

Vedecký kvalifikačný stupeň IIa sa na SPU v Nitre priznáva uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kritéria kedykoľvek po získaní základnej tvorivej spôsobilosti vyjadrenej VKS IIb (udelením vedeckej hodnosti alebo získaním vysokoškolského vzdelania tretieho stupňa). Požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na získanie VKS musia zodpovedať najmenej úrovni výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vyžadovanej na obsadenie funkčného miesta docent.

Vedecký kvalifikačný stupeň I sa na SPU v Nitre priznáva uchádzačom, ktorí vytvorili teoreticky a aplikačnej ucelený súbor vedeckých prác, ktorými výrazne ovplyvnili rozvoj vedy, majú vedúce postavenie v rozvoji príslušného odboru vedy a techniky a vychovávajú ďalších výskumných pracovníkov. Spravidla sa priznáva výskumným pracovníkom, ktorí už získali VKS IIa a uchádzačom s vedeckou hodnosťou DrSc. Môže sa priznať aj uchádzačom, ktorí nie sú DrSc., ale musia dosiahnuť minimálne dvojnásobok požiadaviek v príslušných kritériách stanovených SKVH, pre konanie na získanie vedeckej hodnosti DrSc. Požiadavky na tvorivú spôsobilosť potrebnú na získanie VKS musia zodpovedať najmenej úrovni výskumnej, vývojovej alebo umeleckej činnosti vyžadovanej na obsadenie funkčného miesta profesora.

Predkladanie návrhov na priznanie vedeckého kvalifikačného stupňa IIa a I

Komisia SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov rozhoduje o priznaní vedeckých kvalifikačných stupňov IIa a I v zmysle platných ustanovení zákona č. 133/2002 Zb. a komisiou schválených kritérií na návrh organizácie, v ktorej je vedecký pracovník v pracovnom pomere.

Návrh na priznanie VKS IIa alebo I predkladá vedúci pracoviska (ústavu), na ktorom vedecký pracovník pôsobí, a to v úzkej spolupráci s uchádzačom, Kancelárií vnútorného systému zabezpečovania kvality R-SPU.

Súčasťou návrhu sú nasledovné dokumenty:

  • úvodný list návrhu, vzor uvedený v Prílohe č. 1,
  • „Prehľad vybraných kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov uchádzača o preradenie do vedeckého kvalifikačného stupňa VKS IIa a VKS I“, vzor pre IIa a I v Prílohe č. 2,
  • stručný životopis,
  • hodnotenie navrhovaného, v ktorom sa výstižne uvedú výsledky jeho výskumnej činnosti podľa „Prehľadu“ (vrátane zhodnotenia účasti na výchove doktorandov a ďalších odborníkov v prípade VKS I) a charakteristika jeho osobnosti,
  • úplný zoznam publikačnej činnosti výskumného pracovníka rozčlenený podľa „Prehľadu“, alebo vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z.z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti, ku každej kolektívnej publikácií sa uvedie percentuálny podiel výskumného pracovníka na publikácií, impakt faktor časopisu a počet citácií,
  • úplný zoznam citácií,
  • kópie dvoch publikácií, ktoré najvýstižnejšie charakterizujú tvorivú spôsobilosť výskumného pracovníka,
  • VKS I sa priznáva uchádzačovi s vedeckou hodnosťou DrSc, môže sa priznať aj uchádzačovi, ktorý nie je DrSc., ale len ak dosiahne minimálne dvojnásobok požiadaviek v príslušných kritériách stanovených SKVH pre konanie na získanie vedeckej hodnosti DrSc, v tomto prípade sa návrh na vedecký kvalifikačný stupeň I predloží dvojmo,
  • kvantitatívny prehľad plnenia kritérií pre habilitačné a inauguračné konanie, schválené Vedeckou radou SPU v Nitre, ako minimálne kritériá na získanie titulu docent (v prípade VKS IIa), resp. titulu profesor (v prípade VKS I). Pre účely získania VKS sa nevyhodnocujú kritériá pre pedagogickú činnosť,
  • zoznam riešených domácich a zahraničných výskumných grantov a stručná najvýznamnejších výsledkov z ich riešenia, zavedenie nových metód, podiel na budovaní pracoviska a vedeckej školy, aplikačná činnosť, zahraničné stáže, prednášky v a pod.

Pokyny a formuláre sú zverejnené na stránke SAV www.sav.sk.

Výzva Komisie SAV pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov