Projekty VEGA

Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Zoznam riešených projektov VEGA (2022)

Kontaktná osoba KPTČ: Ing. Ľubica Požgajová (kontakt)