Vnútorný systém zabezpečovania kvality

Hlavnou úlohou a poslaním Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej „univerzita“ alebo „SPU“) je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v rámci európskeho priestoru. Cieľom vzdelávacej činnosti je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti sú na úrovni súčasného vedeckého poznania, a ktorý sa uplatní na trhu práce. SPU poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia a v programoch celoživotného vzdelávania. Má priznané práva na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov. Svojím vedeckým a vzdelávacím zameraním je jedinou univerzitou v SR (v rámci unikátnych študijných odborov a realizovaných študijných programov), ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. V rámci kvality SPU v Nitre začala s intenzívnou implementáciou štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré vstúpili do platnosti od 1. septembra 2020. V zmysle zabezpečovania kvality bola vytvorená Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania, ako výkonný a rozhodovací orgán,  ktorej súčasťou  sú okrem interných kapacít aj externé zainteresované strany a študenti, ktorí budú dohliadať na kontrolu kvality vzdelávania  v rámci interného systému kvality vzdelávania, vedy a výskumu na univerzite.

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre

Kontakt

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality (KVSZK)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra
e-mail: kvszk@uniag.sk

Ing. Barbora Čakovská, PhD, riaditeľka kancelárie
e-mail: barbora.cakovska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5553