Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na SPU

Hlavnou úlohou a poslaním Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej „univerzita“ alebo „SPU“) je poskytovanie kvalitného vysokoškolského vzdelávania a tvorivé vedecké bádanie v rámci európskeho priestoru. Cieľom vzdelávacej činnosti je príprava konkurencieschopného absolventa, ktorého poznatky, vedomosti a zručnosti sú na úrovni súčasného vedeckého poznania, a ktorý sa uplatní na trhu práce. SPU poskytuje, organizuje a zabezpečuje vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského stupňa štúdia a v programoch celoživotného vzdelávania. Má priznané práva na habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov. Svojím vedeckým a vzdelávacím zameraním je jedinou univerzitou v SR (v rámci unikátnych študijných odborov a realizovaných študijných programov), ktorá má na zreteli najmä ďalšie smerovanie slovenského poľnohospodárstva a rozvoj vidieka. V rámci kvality naplnenia požiadaviek kvality poskytovaného vzdelávania SPU  v Nitre začala s intenzívnou implementáciou štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, ktoré vstúpili do platnosti od 1. septembra 2020. Ako výkonný a rozhodovací orgán procesov vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na SPU bola vytvorená Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania (RVSZK). Súčasťou sú okrem interných kapacít aj externé zainteresované strany a študenti, ktorí budú súčasťou nástrojov a mechanizmov monitorovania kvality vzdelávania v rámci interného systému kvality vzdelávania, vedy a výskumu na univerzite.

RVSZK zabezpečuje svoje kompetencie a poslanie prostredníctvom kreovania relevantných politík, štruktúr a mechanizmov, vrátane interných formálnych rámcov a procesov.

Štandardy pre vnútorný systém zabezpečovania kvality

ŠTANDARDY PRE VNÚTORNÝ SYSTÉM ZABEZPEČOVANIA KVALITY, PRE ŠTUDIJNÝ PROGRAM A PRE HABILITAČNÉ A INAUGURAČNÉ KONANIE:

SMERNICE:

METODICKÉ POKYNY:

FORMULÁRE:

PÄTICE ZABEZPEČUJÚCE KVALITU ŠTÚDIJNÝCH PROGRAMOV SVOJOU TVORIVOU ČINNOSŤOU:

OSTATNÉ AKTIVITY A VÝSTUPY:

PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ODBORU HABILITAČNÉHO A INAUGURAČNÉHO KONANIA:

 

Hodnotenie vzdelávacieho procesu

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality SPU v Nitre

Kontakt

Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality (KVSZK)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Tr. A. Hlinku 2 949 76 Nitra
e-mail: kvszk@uniag.sk

Ing. Barbora Čakovská, PhD, riaditeľka kancelárie
e-mail: barbora.cakovska@uniag.sk
tel.: +421 37 641 5553