PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ STÁŽ NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 –

Student Mobility for Erasmus+ Traineeships

TERMÍN : 1. marca 2022 - 31. marca 2022

Po tomto termíne bude elektronický systém uzatvorený a prihlášku nebude možné podať !!!

-----------------------------------------------------------------------------------

PRED MOBILITOU

-----------------------------------------------------------------------------------

PODMIENKY MOBILITY NA STÁŽ ERASMUS+

Oprávnený uchádzač

O mobilitu za účelom stáže Erasmus+ sa môžu uchádzať študenti všetkých foriem ( interná a externá ) a taktiež všetkých stupňov štúdia (Bc. Ing. a PhD.).

Budúci absolventi musia zrealizovať Erasmus+ absolventskú stáž najneskôr do 1 roka od ukončenia štúdia.

Miesto realizácie stáže

Stáž je možné realizovať v akejkoľvek verejnej alebo súkromnej organizácii, ktorá pôsobí na trhu práce napríklad:

 • verejný alebo súkromný podnik, malý, stredný alebo veľký podnik (vrátane sociálnych podnikov),
 • verejný subjekt na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni,
 • veľvyslanectvá alebo konzulárne úrady vysielajúcej krajiny,
 • sociálny partner alebo iný zástupca pracovnej sféry vrátane obchodných komôr, remeselných/profesijných združení a odborových zväzov,
 • výskumný ústav,
 • nadácia,
 • škola/inštitút/stredisko vzdelávania (na ktorejkoľvek úrovni od predškolského až po vyššie stredoškolské vzdelávanie vrátane odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých),
 • nezisková organizácia, združenie, mimovládna organizácia,
 • inštitúcie poskytujúce kariérne poradenstvo, profesijnú orientáciu a a informačné služby,
 • inštitúcia vysokoškolského vzdelávania programovej krajiny s pridelenou chartou ECHE

Platforma pre ponuky Erasmus+ stáží môžete využiť na odkaze ERASMUSINTERN.org

Medzi organizácie, ktoré nie sú oprávnené prijímať študentov vysokých škôl na stáž sú:

Inštitúcie a agentúry EÚ, ktorých zoznam nájdete zverejnený na stránke. Ďalej k neoprávneným organizáciám patria subjekty riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry.

krajiny programu, kde je možné realizovať stáž:

 • členské štáty EÚ
 • nečlenské štáty EÚ – Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko

Študent musí realizovať mobilitu v krajine inej než je krajina vysielajúcej organizácie a krajina, v ktorej má študent ubytovanie počas štúdií.

MOBILITU ERASMUS+ stáž REALIZUJETE V RÁMCI VÁŠHO ŠTUDIJNÉHO ODBORU ( teoreticky nadobudnuté skúsenosti prenesené do praxe )

Dĺžka trvania stáže

Celková dĺžka stáže E+ je maximálne 12 mesiacov

Študent sa môže zúčastniť stáže E+ aj opakovane, najviac však v celkovej dĺžke 12 mesiacov na každom stupni štúdia (započítavajú sa už absolvované Erasmus+ študijné pobyty a stáže na danom stupni štúdia)

Možnosti :

 • stáž E+ v trvaní min.2 mesiace ( mobilita prebieha prezenčne )
 • zmiešaná mobilita - stáž E+ v trvaní od 5 do 30 dní v kombinácii s virtuálnym prvkom, ktorý nie je časovo obmedzený  ( mobilita prebieha prezenčne aj virtuálne )
 • možnosť len pre PhD. študentov - krátkodobé stáže v trvaní od 5 do 30 dní

Napríklad: Ak študent bakalárskeho stupňa bol v 1. ročníku na 3-mesačnej stáži, v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte, môže ešte realizovať Erasmus+ stáž v maximálnej dĺžke 2 mesiace.

Dĺžku a trvanie mobility Erasmus+ stáž schvaľuje fakultný koordinátor, pri PhD. študentoch školiteľ.

Finančná podpora

Na pokrytie zvýšených nákladov na stáž v zahraničí získava študent príspevok z Európskej komisie vo forme grantu v EUR na mesiac podľa krajiny:

Skupina 1

670,- EUR

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko

 

Skupina 2

670,- EUR

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Holandsko, Portugalsko, Cyprus, Malta, Španielsko

 

Skupina 3

620,- EUR

Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

 

- študenti s nedostatkom príležitostí ( poberatelia sociálneho štipendia ) dostávajú príspevok +100,- EUR na mesiac ( pri prezenčnej mobilite )

- pri krátkodobej  mobilite E+ : 1.-14. deň mobility 70,- EUR , 15.-30.deň mobility 50,-EUR.

Účastníci krátkodobej mobility s nedostatkom  príležitostí ( poberatelia soc.štipendia ) majú nárok na jednorazový príspevok nad úroveň základnej sadzby pri fyzickej mobilite v trvaní 5-14 dní vo výške 100,- EUR.

V trvaní 15-30 dní 150,- EUR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 1. PRIHLÁŠKA NA STÁŽ

Prihlášku vyplňujete ONLINE. Po podaní prihlášky systém zobrazí status ODOSLANÁ.

V prípade technických problémov pri on-line vypĺňaní prihlášky adresujte prípadné otázky v pracovných dňoch od 8,30 do 15,30 na Helpdesk portálu STUDY ABROAD (Hotline: 0907 551 404) podpora@studyabroad.sk)

Pri vypĺňaní prihlášky postupujete nasledovne:

 1. Krok: Registrácia

Záujemca o mobilitu - stáž sa zaregistruje na stránke www.studyabroad.sk.
Po registrácii príde na e-mailovú adresu, ktorú študent uviedol, potvrdenie o registrácii a aktivačný link. Následne sa študent môže prihlásiť a vyplniť prihlášku.

POZOR : ak ste sa už registrovali pri vypĺňaní prihlášky na ERASMUS+ štúdium, druhý krát sa registrovať nemusíte, ale sa prihlásite už ako registrovaný účastník !

 1. Krok: Vyplnenie Prihlášky

Študent vyplní požadované údaje vo formulári Prihláška – „Application Form“ na stránke https://www.studyabroad.sk/.

Vysvetlivky k niektorým požadovaným údajom:

 • Štátna príslušnosť, národnosť : dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom
 • Špecializácia– uveďte študijný odbor
 • E-mail: e-mail, ktorý používate prioritne – tam budete dostávať notifikácie, prípadne výzvy na doplnenie materiálov a pod.
  POZOR! Zahraničné oddelenie môže s Vami komunikovať aj cez školský e-mail!
 • Ročník: v akademickom roku 2021/2022
 • V časti Inštitúcia, si v poli Vyberte z ponuky organizácia, alebo škola a doplníte informácie : názov, krajina, adresa, www stránka, e-mail kontaktnej osoby
 • Do poľa „Notes“ môžete napísať poznámky typu: Pracujem pre ESN alebo inú študentskú organizáciu na SPU. Reprezentujem školu v športe...a pod.

Po potvrdení správnosti údajov (tlačidlo POTVRDIŤ), študent následne vkladá jednotlivé prílohy.

 1. Krok: Vloženie príloh v elektronickej podobe

Prílohy:

 • výpis známok postačí verzia z UIS systému ( kontaktujte zuzana.kunova@uniag.sk a zašlite email s požiadavkou na vystavenie dokumentu ) - povinná príloha
 • motivačný list v jazyku v ktorom budete komunikovať na stáži – povinná príloha
 • CV ( SJ, alebo AJ ) – povinná príloha
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (dokument je priložený na stiahnutie v prihláške ) – povinná príloha
 • Pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, resp. predbežný súhlas so stážou zaslaný emailom - povinná príloha
 • Povinná príloha pre doktorandov – potvrdenie od školiteľa, že povoľuje účasť na štáži E+
 1. Krok: Odoslanie prihlášky spolu s prílohami

Po vyplnení Prihlášky a priložení všetkých povinných príloh, študent stlačením tlačidla Odoslať zmení stav prihlášky z “Nová” na “Odoslaná”.

Manuál k online prihlasovaniu cez STUDY ABROAD:

http://www.uniag.sk/sk/povinna-dokumentacia-k-vyberovemu-konaniu/ (bod 9. Manuál study abroad)

V prípade otázok, alebo nejasností kontaktujte : zuzana.kunova@uniag.sk

Po zaslaní prihlášky / povinných príloh a ukončení prihlasovania (po 31.3.2022 ) bude Vaša prihláška akceptovaná do výberového konania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • VÝBER STÁŽISTU

Výberové kritériá

 • študijné výsledky
 • znalosť cudzieho jazyka
 • motivácia

Výberové konanie

Výberové konanie na obsadenie miest pre Erasmus stáž vypisuje KZVaMP, realizuje sa na fakulte a výberovú komisiu zostaví fakultný koordinátor.

Výsledky

Predbežné výsledky výberového konania budú zasielané emailom + zverejnené na webe SPU.

Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility:

http://www.uniag.sk/sk/vnutorne-predpisy-4946/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktná osoba:

kontaktná osoba za Kanceláriu zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov

Mgr. Zuzana Kunová,

zuzana.kunova@uniag.sk

tel. 037 / 641 5482

 

Fakultní koordinátori:

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

doc. Ing. Radovan Kasarda, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy,

radovan.kasarda@uniag.sk

tel. 037/641 4292

Ing. Eva Demjanová, PhD., kontaktná osoba, pavilón A, 1.posch., č.dverí 10

eva.demjanova@uniag.sk

tel. 037/641 5860

 

Fakulta biotechnológie a potravinárstva          

Ing. Ľubomír Belej, PhD., fakultný koordinátor programu Erasmus+,

lubomir.belej@uniag.sk,

tel. 037/641 5824

 

Fakulta ekonomiky a manažmentu

doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.,prodekanka pre zahraničné vzťahy,

natalia.turcekova@uniag.sk, dekanát FEM, pavilón AS, 2.posch.

tel. 037/641 5897

 

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

JUDr. Lucia Palšová, PhD., fakultný koordinátor programu Erasmus+,

lucia.palsova@uniag.sk, katedrá práva FEŠRR, Farská ulica

tel. 037/641 5079,

Ing. Veronika Dalkovičová, kontaktná osoba

veronika.dalkovicova@uniag.sk

tel. 037 / 641 5757

 

Fakulta záhradníctva a krajinného inžnierstva

Ing. Mária Bihuňová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy,

maria.bihunova@uniag.sk, katedra záhradnej a krajinnej architektúry, pavilón TD, prízemie, č.d.121 (Tulipánova ul.7)

tel. 037/ 641 542

 

Technická fakulta

Ing. Katarína Kollárová, PhD., prodekanka pre zahraničné vzťahy,

katarina.kollarova@uniag.sk, pavilón M, 1. Posch.

tel. 037/ 641 5408