Doklady zahraničného uchádzača o štúdium a uchádzača, ktorého doklad o vzdelaní vydala zahraničná vysoká škola

Každý uchádzač o štúdium študijného programu I., II. a III. stupňa uskutočňovaného na príslušnej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej len "SPU") musí k e-prihláške (E-application Form) priložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorý mu bol vydaný uznanou strednou alebo vysokou školou v zahraničí.
 
Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných uznanou zahraničnou strednou školou vydáva regionálny úrad školskej správy v príslušnom kraji podľa pobytu uchádzača alebo podľa sídla vysokej školy, ktorým je v prípade SPU Regionálny úrad školskej správy v Nitre.
 
Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydaných uznanou zahraničnou vysokou školou vydáva:
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré uznáva stupeň vzdelania bez porovnávania obsahu a rozsahu vzdelania,
- vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uznáva vzdelanie v príslušnom študijnom odbore. Pred podaním žiadosti si uchádzač skontroluje študijný odbor, ktorý má uvedený v doklade, so študijnými odbormi, v ktorých vzdelávanie zabezpečujú vysoké školy v Slovenskej republike (zoznam vysokých škôl v SR a študijných odborov).
 

Doklady uchádzača o štúdium na

I. stupni štúdia

Špecifické požiadavky fakúlt sú uvedené na webových adresách jednotlivých fakúlt.
 
 

II. stupni štúdia

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (postup pri vybavovaní rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na ministerstve)

Informácie k uznávaniu dokladov o vzdelaní v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

alebo

- vysoká škola v Slovenskej republike (pozri si zoznam vysokých škôl v SR a študijných odborov).

Postup pri vybavovaní rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní pre doklad v rovnakom alebo príbuznom odbore, v akom sa uskutočňuje vzdelávanie na vysokej škole v SR

  • Výpis absolvovaných predmetov na I. stupni štúdia (dodatok k diplomu)
  • Životopis
  • Doklad o úhrade poplatku
Špecifické požiadavky fakúlt sú uvedené na webových adresách fakúlt.
 

III. stupni štúdia

- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (postup pri vybavovaní rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní na ministerstve)

Informácie k uznávaniu dokladov o vzdelaní v súvislosti so situáciou na Ukrajine

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1
813 30 Bratislava

alebo

- vysoká škola v Slovenskej republike (pozri si zoznam vysokých škôl v SR a študijných odborov).

Postup pri vybavovaní rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní pre doklad v rovnakom alebo príbuznom odbore, v akom sa uskutočňuje vzdelávanie na vysokej škole v SR

  • Výpis absolvovaných predmetov na II. stupni štúdia (dodatok k diplomu)
  • Životopis
  • Doklad o úhrade poplatku
  • Osobný dotazník

Špecifické požiadavky fakúlt sú uvedené na webových adresách fakúlt.