Kedy možno stáž realizovať?

V priebehu zimného alebo letného semestra alebo počas letných prázdnin až do 30.9.


Kde možno stáž realizovať?

V podnikoch, školiacich centrách, výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva. Študent si podnik môže nájsť sám alebo v spolupráci s fakultou.

 

Kde nemožno stáž realizovať?

Európske inštitúcie a iné orgány EÚ vrátane európskych agentúr, organizácie, ktoré riadia európske programy, národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z ktorého študent pochádza.


Aká môže byť dĺžka ERASMUS+ stáže?
 • Minimálna dĺžka pracovnej stáže je 2 mesiace. Vzhľadom na pridelený grant Erasmus+ na SPU v Nitre, predpoklad trvania stáže študenta/absolventa je max 3 mesiace.
 • Študent môže realizovať mobilitu na stáž počas každého stupňa štúdia, teda počas Bc., Ing. a PhD. štúdia. Absolvent musí zrealizovať pracovnú stáž do 1 roka po ukončení štúdia.
 • Na každom stupni štúdia môže študent absolvovať maximálne 12 mesiacov mobilitného pobytu.
  Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, alebo môže kombinovať Erasmus+ stáž a Erasmus+ štúdium.
  Príklady:
  1) V 2. ročníku Bc. štúdia študent absolvoval 4 mesačnú Erasmus mobilitu na štúdium. Kým ukončí Bc. štúdium ešte môže absolvovať napr. Erasmus+ 5 mesačnú stáž alebo napr.: 5 mesačné štúdium a  ešte 3 mesačnú stáž. (4+5+3 = 12)
  2) V 1. ročníku Ing. štúdia môže študent absolvovať napr.: 4 mesiace na stáž. Kým ukončí Ing. štúdium môže absolvovať ešte napr.: 5 mesiacov na štúdium alebo na stáž a ešte 3 mesačnú stáž. (4+5+3 = 12)
  Počas všetkých 3 stupňov štúdia je to 36 mesiacov.
 • Absolvent môže absolvovať stáž maximálne do jedného roka od ukončenia štúdia.
  Maximálne sa môže absolvent zúčastniť mobility v trvaní 12 mesiacov, pričom do tohtro obdobia sa zarátavajú aj mobility za predchádzajúci stupeň vzdelávania.