V rámci programu Erasmus+ môžu zamestnanci  absolvovať:

Výučbové pobyty v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Obdobie výučby v zahraničí umožňuje všetkým pedagogickým pracovníkom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania alebo zamestnancom podnikov vyučovať na partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania v zahraničí. Mobilita zamestnancov na účely výučby môže prebiehať vo všetkých študijných odboroch

Výučbová aktivita sa musí skladať minimálne z 8 hodín výučby za týždeň.

Na SPU v Nitre je možné absolvovať mobilitu v trvaní 4 dni.

 

Odborná príprava (školenie= pozorovanie pri práci, obdobie náčuvov, kurzy odbornej prípravy) v partnerskej inštitúcii vysokoškolského vzdelávania, v podniku alebo na inom relevantnom pracovisku. Obdobie odbornej prípravy v zahraničí umožňuje všetkým zamestnancom inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zúčastňovať sa na takej aktivite odbornej prípravy v zahraničí, ktorá je relevantná pre ich každodennú prácu v inštitúcii vysokoškolského vzdelávania. Môže mať formu podujatí odbornej prípravy alebo pozorovania pri práci.

Na SPU v Nitre je možné absolvovať mobilitu v trvaní 3 dni.

Platforma pre ponuky školení http://staffmobility.eu/

 

Podmienka existencie Erasmus+ dohody:

V prípade mobility výučby (STA) musí medzi univerzitou a vysokoškolskou inštitúciou v jednej z vyššie uvedených krajín existovať Erasmus+ inter-inštitucionálna zmluva. Prehľad uzavretých Erasmus+ dohôd.

Školenie zamestnanca (STT) sa dá realizovať v akejkoľvek inštitúcii zapojenej do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na jeho veľkosť, právnu formu, na hospodárskom odvetví, v ktorom vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálneho hospodárstva (patria sme aj fyzické osoby). Prijímajúcu inštitúciu na školenie si hľadá zamestnanec sám s tým, že obsahová náplň školenia by mala byť relevantná k zameraniu jeho práce. Na účasť na školení sa nevyžaduje podpísaná Erasmus+ inter-inštitucionálna zmluva s prijímajúcou inštitúciou. Avšak pokiaľ je prijímajúcou inštitúciou na školenie vysokoškolská inštitúcia, musí mať pridelenú tzv. ECHE - Erasmus Charter for Higher Education.

 

Vysielajúca organizácia:

zodpovedá za výber zamestnancov a za ich vyslanie do zahraničia. Takisto sem patrí aj vyplácanie grantov (pre subjekty v programových krajinách), príprava, monitorovanie a automatické uznanie súvisiace s obdobím mobility.

Vysielajúca a prijímajúca organizácia:

sa musia ešte pred začiatkom obdobia mobility so zamestnancami dohodnúť na aktivitách, ktoré budú zamestnanci (Zmluva o mobilite/Program mobility) vykonávať. V týchto zmluvách sa vymedzujú cieľové vzdelávacie výstupy pobytu v zahraničí a uvádzajú sa ustanovenia o formálnom uznávaní týkajúce sa jednotlivých strán. Práva a povinnosti sa stanovujú v Zmluve o grante. Ak aktivita prebieha medzi dvomi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania (mobilita zamestnancov na účely výučby), je nutné, aby pred začiatkom výmen vysielajúca a prijímajúca inštitúcia uzavreli medziinštitucionálnu dohodu.

Grant na mobilitu:

  • grant pozostáva z dvoch kategórií nákladov - cestovné a pobytové/individuálna podpora.
  • Pre kategóriu pobytových nákladov sú všetky krajiny participujúce v programe Erasmus+ rozdelené do 3 pásiem, ktoré majú fixne stanovenú výšku denného pobytového grantu.
  • Pre kategóriu cestovných nákladov je fixne stanovená výška cestovného grantu podľa definovaných vzdialenostných pásiem.

Cestovný grant:

  • jednotkový náklad pre vzdialenostné pásmo predstavuje výšku grantu pre spiatočnú cestu medzi miestom odchodu a miestom príchodu
  • vypočíta sa pomocou kalkulačky https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator
  • v prípade ekologických spôsobov cestovania (vlak, autobus, spoločná cesta v jednom aute, loď) sa uplatňujú jednotkové príspevky na zelené cestovanie, inak sa uplatňujú štandardné jednotkové príspevky na cestu
  • ako podporná dokumentácia slúži čestné vyhlásenie podpísané osobou, ktorá dostáva cestovný grant a vysielajúcou organizáciou. Účastníci sú informovaní o svojej povinnosti uchovávať doklady o ceste (cestovné lístky) a na požiadanie ich príjemcovi poskytnúť

V oboch kategóriách nákladov platí, že Erasmus+ grant je maximálnym a zároveň fixným finančným príspevkom na pobyt, ktorý patrí každému zamestnancovi bez ohľadu na výšku jeho reálnych nákladov na pobyt. V prípade, že reálne náklady (pobytové alebo cestovné) sú nižšie ako fixný Erasmus+ grant, grant patrí zamestnancovi celý. V prípade, že reálne náklady (pobytové alebo cestovné) sú vyššie ako fixný Erasmus+ grant, zvyšné nárokovateľné cestovné náhrady financuje iný zdroj.

 

Sadzby grantov pre Erasmus+ mobilitu zamestnancov

 

Kontakt:

Mgr. Mária Baková, maria.bakova@uniag.sk, kl. 5550