Štúdium v zahraničí

Študent môže absolvovať študijný pobyt na vysokej škole v zahraničí v dĺžke 3-12 mesiacov. Študent môže získať grant na štúdium alebo stáž v celkovom trvaní maximálne 12 mesiacov na každý stupeň štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský)

1. Výber univerzity

Prvým krokom pri príprave mobility je výber univerzity. Na našej stránke nájdete pravidelne aktualizovaný zoznam partnerských univerzít na nasledujúci akademický rok.

Pri výbere je potrebné zohľadniť nielen krajinu, ale aj oblasť štúdia, na ktorú je príslušná bilaterálna dohoda uzavretá, a ponuku predmetov, vyučovaných na danej univerzite. Keďže štúdium v rámci Erasmus+ je súčasťou riadneho štúdia na SPU v Nitre, mali by sa predmety absolvované v zahraniční čo najviac zhodovať s predmetmi (najmä povinnými), ktoré má študent vo svojom študijnom pláne na našej univerzite. Určité odchýlky sú samozrejme povolené a chýbajúce predmety je možné absolvovať v nasledujúcom ročníku v zmysle študijného poriadku príslušnej fakulty.

Výber predmetov, resp. možnosti absolvovania chýbajúcich povinných predmetov v nasledujúcom ročníku, je preto potrebné vopred prekonzultovať s fakultným koordinátorom.

 

2. Výberové konanie na SPU v Nitre

Keď ste sa rozhodli, kam chcete ísť a vyplníte online prihlášku na štúdium cez stránku  www.studyabroad.sk, spolu s prílohami ju odovzdajte do Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov – rektorát pavilón E, 3. poschodie, č. d. 304 do termínu uzávierky, (zvyčajne koniec februára). Presný termín je zverejnený na webovej stránke alebo nástenke KZVaMP.

Do prihlášky uvádzajte 3 univerzity, pre prípad, že sa na Vami vybranú univerzitu prihlási väčší počet záujemcov, ako je počet miest stanovený v bilaterálnej zmluve. V takomto prípade sa stanovuje poradie študentov podľa bodov za hodnotené súčasti výberového konania a tí, ktorým sa neujde miesto na 1. univerzite, budú preradení na náhradnú univerzitu.

Prihlášku vypĺňajte na počítači v slovenskom jazyku resp. anglickom jazyku a nezabudnite na prílohy:

  • Výpis skúšok (študijné oddelenie, bez poplatku)
  • Životopis v slovenskom jazyku a v jazyku, v ktorom budete študovať
  • Motivačný list v jazyku, v ktorom budete študovať

Následne sa zúčastníte výberového konania, ktoré prebieha na fakultách SPU v Nitre, zvyčajne v marci. Presný termín je zverejnený po dohode s fakultami na webovej stránke a nástenke KZVaMP. Taktiež obdržíte email o mieste a termíne konania.

Základné kritéria výberu :

  • študijné výsledky
  • jazykové znalosti
  • kvalita predloženého študijného plánu s ohľadom na získanie nových poznatkov, resp. neposkytovaných SPU v Nitre
  • motivácia

Ďalšie kritériá môžu stanoviť fakulty SPU v Nitre.

Výsledky výberového konania budú zverejnené v sekcii Výberové konanie.