Záverečné práce

Záverečné práce v elektronickej verzii* odovzdávajú študenti priamo zo svojho konta v UIS. Odkaz na aplikáciu Záverečné práce pre študentov je umiestnený v agende Moje štúdium v Portáli študenta. Ikona sa zobrazí iba v prípade, keď bolo vložené Zadanie záverečnej práce.

Originalita odovzdanej záverečnej práce študenta sa následne posudzuje dvomi antiplagiátorskými systémami, a to Theses.cz a Antiplagiátorským systémom (APS), ktorý overuje originalitu na strane Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (CRZP) - databázy vytvorenej na uchovávanie a archiváciu záverečných prác spravovanú Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Theses.cz je nástroj na kontrolu finálnych verzií záverečných prác pred ich odovzdaním do CRZP. Má pomôcť školiteľom odhaliť prípadné hrozby porušenia etických pravidiel pri písaní záverečných prác. Prístup k službe kontroly je cez webové rozhranie UIS, časť Záverečné práce. Bližšie informácie pre používateľov systému Theses.

Po vložení práce do UIS prebehne kontrola originality záverečnej práce v Theses.cz. Po určitej dobe, v závislosti od počtu práve posudzovaných záverečných prác, bude vygenerovaný protokol o kontrole originality, ktorý vedúci záverečnej práce/školiteľ uvidí v UIS vo formáte pdf. Prístup k webovej verzii výsledku kontroly originality v rozhraní Theses.cz má iba vedúci záverečnej práce/školiteľ, ktorý rozhodne o originalite práce, a výber vyznačí v UIS. V prípade označenia záverečnej práce za originálnu bude automaticky exportovaná do CRZP.

Výsledkom kontroly v CRZP je výstup v podobe Protokolu o kontrole originality, ktorý identifikuje tie časti textu vloženej práce, ktoré sú totožné s časťami textov iných prác uložených v CRZP, ako aj s vybranými textami na webe, resp. internetovými zdrojmi. K dispozícii je materiál Ako čítať a interpretovať protokol o kontrole originality systému CRZP/ANTIPLAG verzia 3.0, aktualizácia: 23.8.2022 (PDF). Protokol z CRZP bude študentovi doručený do UIS vo formáte pdf. Protokol o kontrole originality z CRZP je rozhodujúci a percento prekryvu z tohto protokolu uvedú školiteľ a oponent v posudkoch k záverečnej práci. K výsledku kontroly (t. j. k protokolu) je, v prípade potreby, možné zaujať stanovisko pri obhajobe práce.

Po kontrole práce študent – autor záverečnej práce – spracuje Licenčnú zmluvu. Licenčná zmluva o použití záverečnej práce je právny dokument, ktorý upravuje spôsob použitia a zverejnenia záverečnej práce.

___________________________________________________________________________

*Elektronická verzia záverečnej práce musí byť spracovaná v súlade s podmienkami, ktoré určujú vnútorné predpisy, pričom musia byť splnené tieto podmienky:

  • elektronická verzia musí byť totožná s tlačenou verziou, ak sa tlačená forma vyžaduje,
  • zdrojový súbor nesmie byť zaheslovaný, resp. nesmú byť použité iné ochranné prvky,
  • formátom je PDF (v súčasnosti umožňujú všetky kancelárske balíky/textové editory) prevoditeľné na čistý text.

Korektnosť PDF súboru možno otestovať na stránkach CRZP pomocou jednoduchého testera prevodu PDF súborov na čistý (plain) text.

Záverečná práca musí byť označená ako finálna až v prípade jej konečnej verzie – nebudú žiadne dodatočné úpravy, to už systém nedovolí – pričom sú vložené aj všetky konečné verzie príloh (ak prílohy sú).

Formálne rámce spracovania záverečnej práce na SPU v Nitre sú spracované v interných predpisoch a odporúčaniach na úrovni univerzity (Dokumenty k záverečným prácam na SPU v Nitre).

Dokumenty k záverečným prácam na SPU v Nitre