Znalecký ústav, ako právnická osoba, je špecializované vedecké a odborné pracovisko, ktoré plní funkciu rezortného a metodického centra v oblasti znaleckej činnosti zapísanej v zozname znalcov. Vykonáva znaleckú činnosť najmä vo zvlášť obťažných prípadoch vyžadujúcich osobitné vedecké posúdenie.

Zabezpečuje vykonávanie znaleckých posudkov a znaleckých úkonov najmä pre orgány verejnej moci, ale aj pre právnické a fyzické osoby. ZÚ SPU v Nitre je riadne zapísaný v zozname znalcov MS SR ako znalecký ústav v štyroch odboroch: ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, potravinárstvo a vodné hospodárstvo.

Okrem toho zabezpečuje expertíznu, metodickú, konzultačnú a poradenskú činnosť, odborné stanoviská a odborné vyjadrenia. Poradnými orgánmi riaditeľa ZÚ SPU sú Rada garantov a Rada konzultantov.

K základnej vzdelávacej činnosti ústavu v zmysle zákona o znalcoch patrí organizácia a zabezpečenie odborného minima a odbornej skúšky, overovanie odbornej spôsobilosti znalcov a kontrolnej činnosti vo všetkých štyroch zapísaných odboroch.

Kontakt:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Znalecký ústav
Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
tel.: +412 37 641 5735