BIOREGIO: Regional Circular Economy Models and Best Available Technologies for Biological Streams
 
Doba riešenia projektu
1. január 2017 - 31. december 2022
 
Financovanie projektu
1 531 881,- EUR
 
Ciele projektu
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Nitriansky samosprávny kraj sa  zapojili do významného medzinárodného projektu s názvom BIOREGIO. Projekt sa realizuje v rámci programu Interreg Europe, ktorý je financovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Koordinátorom projektu je LAB University of Applied Sciences (Fínsko).
Cieľom projektu je posilniť európske obehové hospodárstvo v oblasti biologických materiálov. Konzorcium projektu BIOREGIO pozostávajúce z ôsmich partnerov zo šiestich rôznych krajín plánuje ovplyvňovať politiky zdrojovo efektívneho hospodárstva a posilňovať regionálne biohospodárstvo. V rámci projektu si budú partneri vymieňať  poznatky o najlepších dostupných technológiách a modeloch spolupráce. Projekt, ktorý sa začal v januári 2017 bude trvať 5 rokov (do 31.12.2021). V rámci 5. výzvy programu Interreg Europe bolo schválené predĺženie projektu do 31.12.2022.
 
Prínos projektu k biohospodárstvu
Kolektívne poznatky partnerov projektu BIOREGIO zvýšia mieru recyklácie biologických materiálov, akými sú  napr. odpady z potravín (bioodpad), komunálne a priemyselné kaly a poľnohospodárske zvyšky, ktoré môžu byť spracovávané s využitím podobných technológií. Tieto najlepšie dostupné technológie a modely zahŕňajú napríklad biorafinérie, výrobu bioplynu a relevantné modely spolupráce, napr. ekosystémy, siete a administratívnu spoluprácu smerujúcu k uzatvoreniu kolobehu biologických tokov.
Výsledkom projektu bude lepšia pripravenosť partnerských regiónov na rozvoj  príslušných regionálnych politík na podporu obehového hospodárstva so zameraním sa na uzavretie kolobehu biologických materiálov. Okrem toho výsledky projektu prispejú k nevyhnutnému prechodu k rozsiahlejšiemu a udržateľnému využívaniu biologických zdrojov v celej EÚ.
 
Medzinárodné financovanie umožňuje spoluprácu
Program Interreg Europe poskytol na projekt BIOREGIO 1,5 milióna EUR. Program Interreg Europe je najväčší z programov európskej územnej spolupráce a pomáha regiónom v celej Európe zavádzať a rozvíjať lepšie politiky.
 
Partneri
Univerzita aplikovaných vied Lahti (Fínsko),
Regionálna rada Päijät-Häme (Fínsko),
Regionálne Ministerstvo životného prostredia (Španielsko),
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (Slovensko),
Aristotelova univerzita v Solúne (Grécko),
Región Centrálne Macedónsko (Grécko),
Národný výskumný a vývojový ústav pre chémiu a petrochémiu (Rumunsko),
Asociácia poľnohospodárskych komôr v atlantickom priestore (Francúzsko)
 
Projekt sa týka nasledujúcich politických nástrojov:
  • Sustainable growth and jobs 2014 – 2020, Finland´s Structural Fund Programme
  • ERDF Regional Operational Programme Castilla La Mancha
  • Central Macedonia Operational Programme
  • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja
  • Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho samosprávneho kraja
  • Regional Operational Programme 2014 - 2020 for Romania
  • Operational Programme Pays de la Loire ERDF-ESF 2014 – 2020
Aktivity projektu BIOREGIO:
Fáza 1: